הערכות לסיום שנת 2013 והכנה לשנת 2014

הערכות לסיום שנת 2013 והכנה לשנת 2014

הערכות לסיום שנת 2013 והכנה לשנת 2014

בפתחה של שנת הכספים והמס 2014 ובסיומה של שנת 2013, נביא לפניכם פעולות להערכות נכונה, שתאפשר מעבר קל בין שנות המס. נזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות, לעיתים מומלץ לבצע תשלומים עד ליום שלישי ה- 31 בדצמבר 2013. כמו כן יובאו תיקוני חוק העשויים להוות קריטריון בהחלטה על מהלך העסקים. 

תוכן העניינים

1          הכנה לשנת 2014  5

1.1       המס בשנת 2014  5

1.2       הערכות להעסקת עובדים בשנת 2014  6

1.2.1   מילוי טופס 101 ופנקסי ניהול עובדים לשנת 2014: חופשה, הבראה, מחלה   6

1.2.2   עדכון שיעורי הפקדה לסיום יחסי עובד מעביד בשל חוק פנסיה חובה בשנת 2014  6

1.2.3   חובת דיווח ממוכן על ניכוי משכר עבודה ומתשלומים לספקים בשנת 2014  6

1.3       תשלום אגרת חברות לשנת 2014  7

1.4       הפרדת ההכנסות בין שנות המס 2013 ו- 2014  7

1.5       דיווח מפורט מקוון למע"מ   7

1.5.1   מי שחייב לראשונה בדיווח מקוון בשנת 2014  8

1.5.2   המידע בדוח המקוון 8

1.5.3   אופן הדיווח מקוון למע"מ   8

1.5.4   מועד הדיווח   8

1.5.5   כרטיס חכם לחתימה אלקטרונית   8

1.5.6   פטור מדיווח מקוון 9

1.6       הודעה על בקשה להיחשב חברה משפחתית   9

2          הודעות עם סוף שנת המס 2013  10

2.1       הודעה על החלת תקנות דולריות   10

2.2       הודעה על הגשת דוחות מאוחדים   10

2.3       הודעה על בקשה לחישוב מס נפרד לבני זוג נשואים   10

2.4       הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2013  11

3          פעולות עם סוף שנת המס 2013  12

3.1       תשלומים לקבלת הטבות במס בשנת 2013  12

3.2       ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2013  12

3.3       השלמת תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2013  12

3.3.1   השלמת תשלום מס הכנסה   12

3.3.2   תמריץ להקדמת תשלום מס הכנסה   12

3.3.3   השלמת תשלום מס הכנסה על חשבון הוצאות עודפות   13

3.3.4   השלמת תשלום מס הכנסה לתושבי ישראל בגין הכנסות מחו"ל  13

3.4       השלמת תשלום מס הכנסה בשיעור 10% ממחזור הכנסות משכירות בישראל  13

3.5       השלמת תשלום ביטוח לאומי לעצמאים   14

3.6       מסמכים בקשר עם סיום שנת המס 2013  14

3.6.1   פרוטוקולים בסוף שנת המס 2013  14

3.6.1.1.1       פרוטוקול ספירת מלאי 14

3.6.1.1.2       פרוטוקול למד-אוץ ברכבים.. 14

3.6.2   אישורי יתרות ליום 31 בדצמבר 2013  14

3.6.3   מקום שמירת המסמכים   15

3.6.4   משך שמירת המסמכים   15

4          נתונים לחישוב בשנת 2013  16

4.1       שיעור המס לתאגיד בשנת 2013  16

4.2       מדרגות המס ליחיד/ה בשנת 2013  16

4.3       מס שכר בשנת 2013  17

4.4       הכנסות חייבות במס רגיל  17

4.5       חישוב מס הכנסה   17

4.6       הכנסה רעיונית – הלוואה מוזלת   19

4.7       שווי שימוש בטלפון נייד בשנת 2013  20

4.8       שווי שימוש ברכב  20

4.8.1   שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית   20

4.8.2   שווי שימוש בשנת 2013 לגבי רכבים שנרשמו קודם ליום 1 בינואר 2010  21

4.9       הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל  21

4.9.1   הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד  21

4.9.2   הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים   21

4.9.3   הכנסות מדמי מפתח   22

4.9.4   הכנסות משכר דירה בישראל  22

4.9.5   הכנסות משכר דירה מחוץ לארץ  22

4.10    הכנסות פטורות ממס  23

4.10.1           פטור ממס להכנסת נכה ועיוור. 23

4.10.2           פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות.. 23

4.10.3           פטור ממס להלנת שכר. 24

4.10.4           פטור ממס לקצבת שאירים.. 24

4.10.5           פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר. 24

4.10.6           פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית.. 24

4.10.7           פטור ממס להפרשי הצמדה.. 24

4.10.8           פטור לדיבידנד בין חברות בישראל. 25

5          הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי26

5.1       כללי26

5.2       מתי מתקבל החזר בגין ההטבה?  26

5.3       עד מתי אפשר לבקש החזר בגין ההטבות?  26

5.4       איך מתקבלות ההטבות?  27

5.5       תרומות למוסדות מוכרים- זיכוי (רצפה ותקרה)27

5.5.1   התנאים להתרת הזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה:27

5.5.2   היבטי מע"מ בעת תרומה   28

5.6       החזקת יחידה בשותפות חיפושי נפט – ניכוי28

5.7       החזקת יחידה בשותפות להשקעה בסרט בישראל – ניכוי28

5.8       מחקר ופיתוח – ניכוי29

5.9       תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ  29

5.10    זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד  30

5.11    זיכוי בגין ילד נטול יכולת   30

6          קופת גמל וביטוח חיים   31

6.1       כללי31

6.1.1   הגדרות   31

6.1.2   זיכוי לעמית מוטב  32

6.1.3   תקרת הסכום להפרשת מעביד לקופת גמל לקצבה   32

6.1.4   ניכוי לעמית מוטב  33

6.1.5   הטבות למי שאינו עמית מוטב  33

6.1.6   הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה בחברה   33

6.1.7   קרן השתלמות   34

6.1.7.1          בעל הכנסה מעסק או משלח יד וחבר קיבוץ – ניכוי34

6.1.7.2          דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ. 34

6.1.7.3          הפקדה לקרן השתלמות לשכיר. 34

6.1.7.4          ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה  בחברה.. 35

6.1.7.5          אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות עד לתקרה.. 35

6.1.7.6          קרן השתלמות – משיכת כספים.. 35

6.1.8   ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה   35

7          ניכויים   37

7.1       תשלומי שכר ומענקים   37

7.2       העסקת עובדים מחוץ לארץ  37

7.3       הוצאות שהייה ל"מומחה חוץ" או "מרצה אורח"  37

7.4       אי התרת ניכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין38

7.5       ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי38

7.6       כיבודים   38

7.7       מתנות   38

7.8       ביגוד  38

7.9       טלפון מהבית   39

7.10    טלפון נייד  39

7.11    ניכוי במקור מהכנסה חייבת של תושב חוץ – תנאי להתרת הוצאה   39

7.12    חובות אבודים   39

7.13    אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות   39

7.14    הוצאות בשל נסיעה לחוץ לארץ  40

8          לקראת הגשת דוח שנתי41

8.1       מה כולל דוח שנתי?  41

8.2       דיווח אחיד לעסקים   41

8.3       אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן41

8.4       חישוב מאוחד / נפרד לגבי בני זוג נשואים   42

8.4.1   הלכת מלכיאלי – חזקת התלות חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה   43

8.4.2   חישוב נפרד – הלכת קלס שניתנה בעבר  43

8.5       נוהל גילוי מרצון43

8.6       דיווח על מחירי העברה בעסקה בינלאומית   44

8.7       דיווח פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח   45

8.8       דיווח על נאמנויות   45

8.9       חידוש אישור למוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה   45

 

1       הכנה לשנת 2014

 1.1             המס בשנת 2014

 תאגידים – בשנת 2014 יחול מס בשיעור 26.5% על ההכנסה החייבת של תאגיד.

מומלץ לשקול הקדמת הכנסות ומשיכת רווחים בשנת 2013 בשים לב לבסיס הדיווח, לכללי חשבונאות מקובלים לגבי הכרה בהכנסה ולדיני המס.

יחידים – ככל ותבוטל העלאת המס המס השולי המרבי בשנת 2014 50%.

המס על הכנסות מריבית, מדיבידנד, ועל רווח הון ממכירת ניירות ערך נסחרים 25%, ובידי בעל מניות מהותי 30%. 

מוטל מס יסף בשיעור 2% על בעלי הכנסות מעל 811,560 ש"ח בשנה.

 להלן מדרגות המס שיחולו בשנת 2014 ככל ולא תבוטל העלאת המס על יחידים:

משכר שנתי בש"ח

עד שכר שנתי בש"ח

החל מ 2014

קיים

העלאה

                 –  

          63,360

11.00%

10.00%

1.00%

          63,361 

        108,120

15.00%

14.00%

1.00%

        108,121

        168,000

22.00%

21.00%

1.00%

        168,001

        240,000

32.40%

31.00%

1.40%

        240,001

        501,960

36.00%

34.00%

2.00%

        501,961

        811,560

50.00%

48.00%

2.00%

        811,561

                 –  

52.00%

50.00%

2.00%

 תשומת הלב להצעות לתיקוני חקיקה – מיסוי "חברות ארנק".

 1.2             הערכות להעסקת עובדים בשנת 2014

 תשומת הלב להנחיות משרד התמ"ת לגבי אכיפת יישום דיני העבודה בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב -2011. ולסמכות הממונה להטלת עיצום כספי על מעביד שהפר הוראה בהתאם לדיני עבודה.

 1.2.1       מילוי טופס 101 ופנקסי ניהול עובדים לשנת 2014: חופשה, הבראה, מחלה

עם תחילת שנת הכספים 2014 יש למלא כרטיס עובד (טופס 101), לחדש טופס תנאי העסקה לעובדים מבוימים. מומלץ להכין פנקסי ניהול שעות עבודה חדשים ופנקס לניהול חופשה.

1.2.2       עדכון שיעורי הפקדה לסיום יחסי עובד מעביד בשל חוק פנסיה חובה בשנת 2014

 בהתאם להוראות חוק פנסיה חובה יש לעדכן שיעורי הפקדה לקופות גמל בשנת 2014 ל- 17.5% (חלק העובד 5.5%). בשנת 2014 עד לגובה השכר החייב בהפקדה בהתאם להוראות החוק. בכך תושלם ההחלה ההדרגתית של חוק פנסיה חובה שהחלה בשנת 2008.

 1.2.3       חובת דיווח ממוכן על ניכוי משכר עבודה ומתשלומים לספקים בשנת 2014

נקבע כי החל משנת 2014 מעביד או מנכה יגישו דוח לגבי תשלום הכנסת עבודה לעובד (טופס 0126) ודוח לגבי הכנסה חבת ניכוי (דוח 0856) באופן מקוון מדי ארבעה  חודשים בשנת המס (תלת שנתי). הדוח יוגש עד שלושה חודשים לאחר תום תקופת הדיווח בגינה הוא מוגש.  מעביד או מנכה יגישו את הדוח כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת או מאובטחת.

לגבי מעביד או מנכה שהם עוסק פטור שר האוצר רשאי לקבוע כי הם יגישו את הדוח בצירוף הצהרה על נכונות הפרטים והידיעות או כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת.

תחילה החוק היא בשנת 2013, ואולם לגבי מעביד או מנכה שהם עוסק פטור או שמעסיקים לכל היותר 4 עובדים תחילת החוק היא ב 2014.

בהתאם ידווח שר האוצר לוועדת הכספים של הכנסת על יישום החוק, על השלכותיו על מעביד או מנכה וכן על התועלות הצפויות מהחוק, לרבות לעניין שיפור בהעברת התשלומים שתושב זכאי להם לפי דין.

החלת החוק נדחתה מטעמים רבים ביוזמת לשכת רואי חשבון בישראל.

1.3             תשלום אגרת חברות לשנת 2014

 בהתאם להוראות חוק החברות קיימת חובת תשלום אגרה שנתית.

כל חברה (למעט חברה שפורקה או נמחקה כל עוד לא בוצעה החייאה), חייבת בתשלום אגרה שנתית ובהגשת דוח שנתי.

אי תשלום האגרות, או, אי הגשת דוח שנתי, מהווה עילה לנקיטה בסנקציות שונות כנגד החברה ובכלל זה, רישומה במרשם החברות כחברה מפרת חוק לפי סעיף 362 א' לחוק החברות, הטלת עיצומים כספיים בסכומים נכבדים מאד בגין כל הפרה ונקיטה בהליכים לגביית החובות הכספיים לפי פקודת המסים (גבייה). טרם רישום כאמור נשלחת התראה על ידי רשם החברות.

1.4             הפרדת ההכנסות בין שנות המס 2013 ו- 2014

 מומלץ לדאוג מבעוד מועד להפרדת ההכנסות בין שנות המס בהתאם לכללי החשבונאות החלים לגבי הכרה בהכנסה, השלמת הכנסות מלקוחות בחתך של החודשים, וככל הניתן, לוודא הפרדה בין מסמכי תיעוד פנים בין שתי שנות המס, הכנת אמצעי אחסון מתאימים: ספריות מחשב, תיקים, וספרור חדש.

1.5             דיווח מפורט מקוון למע"מ

הדיווח המפורט המקוון יוחל באופן הדרגתי על כלל ציבור העוסקים והמוסדות הכספים. בהתאם למתוכנן בעתיד תחול חובה על כלל העוסקים המורשים למספר את החשבוניות שיוציאו במספרים שיוקצו על-ידי רשות המסים.

 1.5.1       מי שחייב לראשונה בדיווח מקוון בשנת 2014

החל בתקופת הדיווח ינואר 2014 ככל ותאושר בקריאה שנייה ושלישית הצעת החוק להעמקת גביית המסים והגברת תחול חובת דיווח ממוכן על כל העוסקים שמחזורם בשנת 2013 עלה על 1.5 מיליון ש"ח ועל עוסקים שמחזורם בשנת 2013 עלה על חצי מיליון ש"ח החייבים בניהול חשבונאות בשיטה הכפולה על פי הוראות ניהול ספרים בנוסף לציבור המדווח למע"מ באופן מקוון בשנת 2013 . לגבי איחוד עוסקים, או, שותפים בשותפות יחולו הכללים על הדיווח התקופתי. הודעות פרטניות נשלחות על ידי רשות המסים למי שנוסף למעגל המדווחים דוח מפורט למע"מ.

1.5.2       המידע בדוח המקוון

בדוח נתוני כל חשבוניות המס ורשימוני היצוא שהותרו, כל מסמך אחר שאושר על ידי מנהל מע"מ וכן סכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה, בנוסף יפורטו כל חשבוניות המס, רשימוני היבוא, וכל מסמך אחר שאישר המנהל, שהועסק דורש לנכות על פיהן מס תשומות, וסכומם הכולל של כל אחד ממסמכים אלה בהתאם להנחיות רשות המסים.

1.5.3       אופן הדיווח מקוון למע"מ

 דיווח מפורט למע"מ יבוצע דרך אזור אישי – לדיווח ממוכן, כשהוא חתום בחתימה אלקטרונית מאושרת.

 1.5.4       מועד הדיווח

הדוח יוגש תוך 15 יום לאחר המועד האחרון להגשת הדוח התקופתי למע"מ.

1.5.5       כרטיס חכם לחתימה אלקטרונית

מומלץ לחייבים החדשים בדיווח המקוון להיערך מבעוד מועד ולהצטייד בכרטיס חכם לחתימה אלקטרונית . בדיווח באמצעות מייצג אין צורך להצטייד בכרטיס חכם על שם העוסק.

1.5.6       פטור מדיווח מקוון

ניתנה אפשרות לבקש פטור מהדיווח המקוון למוסד כספי, עוסק, מלכ"ר בתנאים מסוימים.

 1.6             הודעה על בקשה להיחשב חברה משפחתית

 בהתאם להוראות הפקודה יש למסור הודעה לפקיד השומה על כי חברה המבקשת להפוך חברה משפחתית בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה.

ניתן לבטל את ההודעה במתן הודעה בסמוך להגשת הדוח השנתי.

על פי הוראות שנכנסו השנה יש להודיע על חברה משפחתית בשנת 2014 עד 29 בנובמבר 2013.

 2          הודעות עם סוף שנת המס 2013

2.1             הודעה על החלת תקנות דולריות

 בהתאם להוראות הפקודה נישום המבקש להחיל עליו את התקנות הדולריות. בהתאם לאמור בתקנות תאגיד לא יהיה רשאי לחזור בו מבחירתו בתקנות הדולריות לפני תום שלוש שנים מהיום הקובע.

 2.2             הודעה על הגשת דוחות מאוחדים

 חברות המבקשות להגיש דוח מאוחד החל משנת מס מסוימת צריכות להודיע לפקיד השומה, בכתב, תוך שנת המס לגביה מוגש הדוח, על כוונתן לעשות כך. לאמור לגבי שנת 2013 יש להודיע על כך עד ליום 31 בדצמבר 2013.

 הגשת דוחות מאוחדים מתאפשרת לגבי חברה תעשייתית, השולטת (הזכות לשני שליש מכוח ההצבעה ומהזכות למנות מנהלים) בחברה תעשייתית, והמפעלים התעשייתיים שבבעלות שתיהן הן "בני קו ייצור אחד" וכן לגבי חברה שאינה חברה תעשייתית, השולטת בחברה תעשייתית ולפחות 80% מרכושה מושקע בהון מניות או בהלוואות, לשלוש שנים לפחות, בחברות תעשייתיות שיש בהן לפחות 50% מזכות ההצבעה ומהזכות לרווחים.

 2.3             הודעה על בקשה לחישוב מס נפרד לבני זוג נשואים

בהתאם להוראות לעניין חישוב מס נפרד לבני זוג נשואים יש למסור הודעה על התביעה לחישוב נפרד חודש לפני תחילת שנת המס בעדה נתבע החישוב הנפרד.

 תוקפה של הודעה על תביעה לחישוב נפרד הוא לשלוש שנות מס, שתחילתן בתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד, וכל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים המזכים בחישוב נפרד. יש להתעדכן באישור הצעת חוק לחישוב נפרד בעת בה שני בני הזוג עובדים בחברה בבעלותם.

2.4             הודעה על מחזור עסקאות של עוסק פטור בשנת 2013

 עוסק פטור נדרש לדווח עד ליום 31 לינואר של השנה העוקבת על מחזור עסקאותיו למנהל תחנת מע"מ. מחזור העסקאות של עוסק פטור עמד על סכום של 77,993 ש"ח בשנת 2013.  

3          פעולות עם סוף שנת המס 2013

3.1             תשלומים לקבלת הטבות במס בשנת 2013

בכדי לזכות בהטבות מומלץ לעיתים לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2013.

3.2             ספירת המלאי ליום 31 בדצמבר 2013

 מומלץ להיערך לביצוע ספירת מלאי בטווח של עשרה ימים לפני או אחרי תום שנת המס, ולערוך התאמה בין הספירה לבין התנועות במלאי עד/ליום המאזן.  

אין חובה למתן הודעה ולביצוע התיאומים בעסק בו מנהלים מלאי תמידי הנפקד לפחות אחת לשנה בתנאי שהנישום הודיע בכתב למנהל רשות המסים לא יאוחר מתחילת שנת המס.  

ביצוע ספירת המלאי חודש לפני, או, חודש אחרי סוף שנת המס, מותנה במתן הודעה מראש למנהל רשות המסים.

 תיעוד פנים שהוא רשימת מפקד מצאי יכלול: מספר עוקב לכל גיליון, תאריך המפקד, מקום המצאי, תיאורם של הטובין וסיווגם: מיושנים, מקולקלים, במחזור איטי, פסולת וכיו"ב, היחידה שלפיה נמדדת הכמות, כמות הטובין, עלות, שווי שוק, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים על כל גיליון.

3.3             השלמת תשלומים למוסדות על חשבון שנת 2013

3.3.1       השלמת תשלום מס הכנסה

 עריכת דוח מס משוער תאפשר השלמת הפער בין מס הכנסה ששולם על חשבון שנת המס (בדרך של מקדמות, ניכוי במקור, או, שוברי תשלום למיניהם) לבין המס המחושב המס.

3.3.2       תמריץ להקדמת תשלום מס הכנסה

תמריץ להקדמת תשלום מס הכנסה בגין שנת מס. לגבי סכום מס שישולם בגין שנת המס 2013 –

סכום מס, שישולם עד ליום 31 בינואר 2014, פטור מלא מהפרשי ההצמדה ומהריבית.

סכום מס, שישולם עד ליום 28 בפברואר 2014, יזכה לפטור ממחצית הפרשי ההצמדה והריבית.

סכום מס, שישולם עד ליום 31 במרץ 2014, יזכה לפטור מרבע הפרשי ההצמדה והריבית.

3.3.3       השלמת תשלום מס הכנסה על חשבון הוצאות עודפות

 מומלץ לשלם את המקדמה על חשבון עודפות במסגרת הדיווח של חודש דצמבר 2013 ביום 15 בינואר 2014.

לגבי תאגיד מקדמה בשיעור 45% מההוצאה העודפת, ולגבי מלכ"ר בשיעור 90% מההוצאה העודפת.  אי דיווח ותשלום של מקדמות מס בגין הוצאות עודפות עלול לגרור הטלת קנסות.

3.3.4       השלמת תשלום מס הכנסה לתושבי ישראל בגין הכנסות מחו"ל

דיווח מקוצר על הכנסות מחו"ל, ותשלום בגינן לתושבי ישראל אשר לולא אותן הכנסות היו פטורים מהגשת דין וחשבון מתאפשר באמצעות "מנגנון דיווח מקוצר" בתנאי שהדיווח והתשלום יבוצעו עד ליום 30 באפריל 2014 באמצעות שוברי תשלום המיועדים לכך.

מקדמה בשל הכנסת חוץ ששולמה עד ליום 30 באפריל בשנה העוקבת תהיה פטורה מהפרשי ההצמדה ומהריבית.

המדובר בדיווח על הכנסות פאסיביות מחו"ל, אשר נקבע לגביהן שיעור מס מוגבל ואשר נמוכות מהתקרה השנתית אשר מחייבת הגשת דין וחשבון מלא.

ההכנסה מחו"ל

טופס דיווח ותשלום

הכנסות פיננסיות, זכיות, הימורים, הגרלות ורווחי הון

351

הכנסות ממקרקעין

352

 הגשת דוח מאוחר יותר תחייב דיווח מלא על כלל ההכנסות ועל הכנסות בת/בן הזוג בשנת המס.

מודגש כי בהתאם להוראות הפקודה, קיזוז הפסדים מחו"ל יתאפשר רק עם הגשת דוח שנתי וכי דיווח המקוצר אינו מאפשר קיזוז הפסדים בשלב תשלום המקדמה.

 

3.4             השלמת תשלום מס הכנסה בשיעור 10% ממחזור הכנסות משכירות בישראל

בכדי להיות זכאי למיסוי הכנסות משכר דירה בישראל בשיעור של 10% מהמחזור יש לשלם את המקדמה עד ליום 30 בינואר 2014. ראה/י להלן.

3.5             השלמת תשלום ביטוח לאומי לעצמאים

עריכת דוח מס משוער תאפשר חישוב ביטוח לאומי והשלמת תשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות והגדלת מקדמות בשנת המס. בכדי שהתשלום יוכר כניכוי בשנת 2013 יש לבצע התשלום לפני סוף שנת המס 2013 ולא ביום 15 בינואר 2014.

3.6             מסמכים בקשר עם סיום שנת המס 2013

3.6.1       פרוטוקולים בסוף שנת המס 2013

מומלץ להכין פרוטוקולים בהתאם לאופי הפעילות ולנדרש בסוף שנת מס.

בין הפרוטוקולים שיוכנו: פרוטוקול ספירת מלאי, פרוטוקול מזומן, שוברים ושטרות בכל אחת מהקופות ביום 31 בדצמבר 2013.

 3.6.1.1.1                  פרוטוקול ספירת מלאי

בפרוטוקול ספירת מלאי מומלץ לכלול פרטים לגבי תיאור הטובין סיווגם כמות, מחיר לפיו נמדד בהתאם לכלל עלות או שוק הנמוך מבניהם, תאריך, שמות הפוקדים, חתימת הפוקדים.

3.6.1.1.2                  פרוטוקול למד-אוץ ברכבים

מומלץ להכין פרוטוקול לתיעוד מונה ק"מ לכל אחד מהרכבים ביום 31 בדצמבר 2013. מומלץ להיערך לאיפוס יומן רכב והפרדת הפיקוח על שימושי הנוהגים ברכבים בין שנות המס.

תשומת הלב לגישת רשות המיסים בהחלטת מיסוי שלא בהסכם –  להתרת הוצאות רכב לפי ייחוס ספציפי ברכב לטכנאי שירות.

3.6.2       אישורי יתרות ליום 31 בדצמבר 2013

מומלץ לשמור אישורי יתרות של נכסים והתחייבויות ליום 31 בדצמבר 2013.

 3.6.3       מקום שמירת המסמכים

 נדרש לשמור את המסמכים במען העסק או בכל מקום אחר אשר הודיע עליו הנישום בכתב לפקיד השומה.

3.6.4       משך שמירת המסמכים

 מערכת החשבונות תישמר לפחות במשך שבע שנים מתום שנת המס שאליה היא מתייחסת, או, תישמר שש שנים מהיום בו הוגש הדוח, לפי המאוחר. משמע, ניתן להשמיד מסמכים לפני שנת 2006 בתנאי שהדוחות הוגשו בשנת 2007, השומות הפכו סופיות ואין עניין כלשהו בתביעה או בבירור בקשר לשנים אלו. ישנם מקרים בהם מומלץ לשמור מסמכים מבססים שאינם חלק ממערכת החשבונות לתקופה ארוכה יותר.

4          נתונים לחישוב בשנת 2013

 4.1             שיעור המס לתאגיד בשנת 2013

 מס על הכנסה חייבת בתאגיד בשנת 2013 הינו 25%.

4.2             מדרגות המס ליחיד/ה בשנת 2013

 להלן מדרגות המס לגבי הכנסה חייבת של אשר נוהלו לגביה ספרים קבילים, או, על הכנסתו של מי שמלאו לו 60 בשנת המס:

שנת 2013

נתונים לשנה

שיעור המס

מ

עד

הכנסה במדרגת המס

מס

מס מצטבר

10%

0

63,360

63,360

6,336

6,336

14%

63,361

108,120

44,760

6,266

12,602

21%

108,121

168,000

59,880

12,575

25,177

31%

168,001

240,000

72,000

22,320

47,497

34%

240,001

501,960

261,960

89,066

136,563

48%

501,961

811,560

309,600

148,608

285,171

50%

811,561

 

 

0

 

נק' זיכוי

2,616   

 להלן מדרגות המס לגבי הכנסה חייבת שאינה מיגיעה אישית אשר לא נקבעו לגביה שיעורי מס מוגבלים או הכנסה חייבת שלא  נוהלו לגביה ספרים קבילים בשנת המס:

 

שיעור

סכום בש"ח לשנה

סכום בש"ח לחודש

המס

מ

עד

סכום

מ

עד

סכום

31%

0

240,000

240,000

0

20,000

21,780

34%

261,361

501,960

261,960

20,001

41,830

20,050

48%

501,961

811,560

309,600

41,831

67,630

25,800

50%

811,561

 

 

 

 

 

  4.3             מס שכר בשנת 2013

מוסד כספי

17% עד ליום 1 ביוני 2013, 18% מיום 2 ביוני 2013.

מוסד ציבורי ללא כוונת רווח

7.5%

משכורת מירבית שמלכ"ר משלם הפטורה ממס שכר

176,742 ש"ח

4.4             הכנסות חייבות במס רגיל

 על הכנסה חייבת מ"יגיעה אישית" של יחיד/ה, שיעורי המס הבאים בהתאם לסכום ההכנסה החייבת במס רגיל, כאשר מדובר בהכנסה החייבת במס בשיעור מוגבל יחול שיעור מס מוגבל, בין היתר, כפי שיפורט להלן.

4.5             חישוב מס הכנסה

 מס הכנסה מחושב על הכנסה חייבת, לאמור, על הכנסה שאינה פטורה ממס, בניכוי ההוצאות המותרות ובניכוי תשלומים מסוימים, מכוח הוראות החוק, הגם שאינם הוצאה בייצור הכנסה כדוגמת תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה, חלק מההפקדה לקרן השתלמות לעצמאים,  חלק מתשלום לקופות גמל וחלק מתשלום לביטוח לאומי, ובניכויים נוספים שחלקם יובאו להלן כדוגמת ניכוי הניתן בעבור השקעה בנפט, השקעה בסרט, השקעה במחקר ופיתוח ועוד.

המס מחושב על ההכנסה החייבת בהתאם למס החל על האדם, יחיד, או, תאגיד, אשר זכאי להפחתת הכנסות החייבות במס מוגבל ולחישוב המס בהתאם למס המטיב עמו.

 ניכוי – הפחתה של ההכנסה החייבת במס.

התוצאה: מוביל לחסכון במס הכנסה ולעיתים גם בביטוח לאומי.

לגבי הכנסה חייבת של תאגיד

לחסכון במס הכנסה בשיעור 25%, או בשיעור המס החל על התאגיד בהתחשב בהפסדים מועברים, בהטבות לגביו וכיו"ב.

לגבי הכנסה חייבת יחיד/ה

לחסכון במס הכנסה, בביטוח לאומי ומס בריאות בהתאם לשיעור המס וביטוח לאומי החל על הכנסת היחיד/ה.

 מהמס המחושב מפחיתים זיכויים,

זיכוי – הפחתה של המס המחושב על ההכנסה החייבת במס.

התוצאה: מוביל לחסכון במס הכנסה בסכום קבוע, או, בהתאם לשיעור הקבוע בהוראות.

הזיכויים מחושבים באופן אחיד לכלל תושבי ישראל וכן, שתי נקודות זיכוי בעד תושבות בישראל, הניתנות לחלק מהעובדים והעוסקים הזרים, רבע נקודת זיכוי בעד נסיעות, חצי נקודת זיכוי לאישה, נקודות זיכוי ממס לחייל משוחרר, לעולה חדש ותושב חוזר לבעל תואר אקדמי.

ערך נקודת זיכוי  2,616 ש"ח לשנה, 218 ש"ח לחודש.

ניתנות 2 נקודות זיכוי עבור התושבות, ובמקרים מסוימים גם לעובדים זרים, 0.25 נק"ז לנסיעות, 0.5 נקודת זיכוי לאישה.

גבר – ערך 2.25 נקודות זיכוי  5,886 ש"ח לשנה, 490 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 58,000 ש"ח בשנה).

גבר שלידו טרם מלאו 3 – 4.25 נקודות זיכוי שהן זיכוי בסך 11,118 ש"ח לשנה, 926 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 97,000 ש"ח בשנה)

אישה – ערך 2.75 נקודות זיכוי  7,194 ש"ח לשנה, 599 ש"ח לחודש. (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של כ- 70,000 ש"ח בשנה).

אישה חד הורית שבחזקתה פעוט שטרם מלאו 3 שנים- 6.75 נקודות זיכוי שהן זיכוי בסך 17,6585 ש"ח לשנה, 1,471 ש"ח לחודש (לא חל מס הכנסה בהכנסה חייבת של עד כ- 132,000 ש"ח בשנה) 

לדוגמה:

 • הפקדה בסכום של 6,000 ש"ח לביטוח חיים על ידי יחיד/ה תקטין מס הכנסה לתשלום ב- 1,500 ש"ח (25% מסכום ההפקדה) בתנאי שהכנסתו השנתית שאינה מעבודה גבוהה מ- 120,000 ש"ח.
 • הפקדה בסכום של 4,000 ש"ח לקופת גמל לתגמולים תקטין מס הכנסה שנתי לתשלום ב-1,400 ש"ח (35%*4,000) ותקטין דמי ביטוח לאומי לתשלום בכ- 650 ש"ח למבוטח עצמאי (16.23%), או, בכ- 480 ש"ח למבוטח שכיר (12%), בתנאי שהופקד לקופת גמל לקצבה תחילה, או, שמדובר ביחיד שנולד אחרי שנת 1961.

 4.6             הכנסה רעיונית – הלוואה מוזלת

הוראות סעיף 3(ט) לפקודת מס הכנסה קובעות כי "הלוואה מוזלת", לאמור, שניתנה ללא ריבית, או בריבית הנמוכה מהשיעור הקבוע, תחייב את מקבל ההלוואה בהכנסה רעיונית בגובה שבין 5.47% לבין הריבית שנקבעה בפועל.

 1. 1.       בהלוואה בקשר יחסי עובד-מעביד – כהכנסת עבודה.
 2. 2.       בהלוואה בקשר יחסי ספק לקוח – כהכנסה מעסק או משלח יד.
 3. 3.       בהלוואה בקשר עם בעל מניות שמחזיק לבד או ביחד עם קרובו 5% לפחות – כהכנסה מריבית. האמור לא יחול אם בעל שליטה הוא חברה, למעט חברה משפחתית.

האמור לא יחול על הלוואה בסכום של עד 7,560 ש"ח.

הלוואה לרבות כל חוב למעט –

1.      עסקה בין-לאומית כמשמעותה בסעיף 85א לפקודה אשר תטופל בהתאם להוראות לגבי מחירי העברה בעסקה בין צדדים קשורים, ראה/י להלן.

2.      הלוואה שניתנה עד יום 5 במרס 2008, שהייתה נכס קבוע בידי המלווה לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה, ביום 31 בדצמבר 2007, או שהייתה נכס קבוע בידי המלווה במועד החל בתקופה שמיום 1 בינואר 2008 עד יום 5 במרס 2008, אילו הוראות חוק תיאומים בשל אינפלציה היו חלות לגבי אותה תקופה;

באם חויב מקבל ההלוואה בריבית ונרשמה הכנסה אצל נותן ההלוואה הרי שהוראות הסעיף לא יחולו ומקבל ההלוואה יתחייב במס על הכנסתו החייבת במס רגיל.

חישוב הריבית ייעשה באופן יומי בהתאם לתקופת הזקיפה מתוך 365 ימים בשנה. כמו כן נקבע כי  בעתיד יקבע השיעור לפי "שיעור עלות האשראי המרבי" הקבוע בסעיף 5 לחוק הסדרת הלוואות חוץ בנקאיות, התשנ"ג-1993 שיפורסם לפני חודש דצמבר של שנת מס.

4.7             שווי שימוש בטלפון נייד בשנת 2013

בהתאם לתקנות יזקפו כשווי שימוש בטלפון נייד, הנמוך מבין מחצית מההוצאה, או סכום בסך 110 ש"ח לחודש (1,320 ש"ח בשנה). לאור הרפורמה בשוק התקשורת וירידת מחיר השירות מומלץ לבחון אפשרות לחיוב בשווי לפי גובה מחצית ההוצאה בלבד.

4.8             שווי שימוש ברכב

שווי שימוש הוא סכום שנזקף להכנסתו של עובד שקיבל רכב ממעבידו בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה, סכום זה מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש הפרטי ברכב ומהווה הכנסה רעיונית החייבת במס הכנסה ובביטוח לאומי בידי העובד/ת.

 4.8.1       שווי שימוש ברכב – שיטה ליניארית

ביום 1 בינואר 2010 נכנס לתוקף תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב) (תיקון) התש"ע-2009, לפיו שווי השימוש ברכב שיש לזקוף כהכנסה לעובד המקבל הטבת רכב מהמעביד, יהיה כ-2.48% משוויו בהתאם לקריטריונים שנקבעו עד לתקרת תקרת שווי רכב של 497,090 ש"ח, שהוא שווי שימוש ברכב לחודש בסך 12,327 ש"ח מהשווי המתקבל יופחת בסכום קבוע של 550 ש"ח לחודש לרכבים היברידים.

4.8.2       שווי שימוש בשנת 2013 לגבי רכבים שנרשמו קודם ליום 1 בינואר 2010

 רכבים שייצורם קדם ליום 1 בינואר 2010 יש לזקוף לגבם שווי שימוש בהתאם לתקנות הישנות לפי 7 קבוצות מחיר.

 

קבוצת מחיר

שווי שימוש חודשי

שווי שימוש שנתי

1

2,680

32,160

2

2,910

34,920

3

3,740

44,880

4

4,490

53,880

5

6,210

74,520

6

8,050

96,600

7

10,350

124,200

אופנוע L3

890

10,680

 4.9             הכנסות חייבות במס בשיעור מוגבל

4.9.1       הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד

 הכנסות מריבית, מדמי ניכיון, מדיבידנד, שאינן הכנסות מעסק, יתחייבו במס הכנסה בשיעור של עד 25%, ובשיעור של עד 20% אם התקבלה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד, לגבי בעל מניות מהותי, יחול מס בשיעור 30%, או, 25%, לפי העניין. קיימות הקלות לגבי האמור.

הכנסות כאמור בחברה, למעט דיבידנד בינ-חברתי בין חברות בארץ יחויבו במס בשיעור 25%.

4.9.2       הכנסה מהימורים הגרלות ופרסים

בהתאם לפקודה תקרת הפטור להכנסה מהימורים הגרלות ופרסים לשנת 2013 הינה 60,720 ש"ח.  כפל התקרה הינו סכום בסך 121,440 ש"ח.

הכנסה מעל התקרה וכן הכנסה הימורים הגרלות ופרסים מפעילות שאינה חוקית חייבת במס בשיעור 25% מגובה הזכייה אלא אם היא הכנסה מעסק או משלח יד ואז תתחייב במס חברות, או, במס שולי לפי העניין.

 4.9.3       הכנסות מדמי מפתח

הכנסות מדמי מפתח או פרמיות שמקורם באחוזת בית יחויבו במס שלא יעלה על 35%.

4.9.4       הכנסות משכר דירה בישראל

 הכנסות משכירות תיכללנה בהכנסתו של אדם בשנה בה התקבלה בידיו, גם אם הן הכנסות מראש. מומלץ לבחור מסלול מיסוי להכנסות משכר דירה בארץ, בהתאם לנתוני הנישום ולהוראות החוק.

                     א.         סכום ההכנסות משכר דירה בישראל המאפשר פטור מלא עליהן הינו סך של 4,980 ש"ח בחודש. עד לסכום כפל הפטור, סכום של 9,960 ש"ח יינתן פטור חלקי ממס בהתאם להוראות החוק.

                     ב.         הכנסה מכלל הדירות למגורים של יחיד למגורים מעל 9,960 ש"ח תתחייב כולה במס הכנסה, לאמור, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד/ה, או, במס מחזור בשיעור 10% מההכנסה משכר דירה, אשר אינו מוגבל בתקרה.

                      ג.          הבחירה להתחייב במס בשיעור 10% על הכנסות משכירות דירות מגורים בישראל בשנת 2013, מותנית בתשלום מקדמה בתוך 30 ימים מתום שנת המס, עד ליום 30 בינואר 2014.

                     ד.         בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות לניכוי פחת, או הפחתה, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.

                     ה.         יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו.

4.9.5       הכנסות משכר דירה מחוץ לארץ

 יחיד יוכל להתחייב במס בשיעור 15% על הכנסות משכירות מקרקעין מחוץ לישראל בשנת 2013, תוך שמירה על זכותו לדיווח חלקי על הכנסותיו באמצעות מנגנון הדיווח המקוצר.

בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות לניכוי פחת או הפחתה, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.

יחיד יוכל להתחייב במס הכנסה על כלל הכנסותיו מדמי שכירות, בניכוי הוצאות שהוצאו ביצורן, בהתאם לשיעור המס השולי החל על הכנסותיו, בתנאי שיגיש דוח מלא על הכנסותיו. בחירת יחיד במס מחזור בשיעור קבוע מההכנסה, לפי העניין, שישולם כמקדמה הינו מס סופי, ללא זכות לניכוי פחת או הפחתה, לקיזוז, לזיכוי, או לפטור בשל ההכנסה מדמי שכירות.

 4.10         הכנסות פטורות ממס

 נביא להלן חלק מההכנסות הפטורות ממס

4.10.1  פטור ממס להכנסת נכה ועיוור

 הכנסת נכה 100% או 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והכנסת עיוור פטורה ממס לפי סעיף 9(5) לפקודה בהתאם לתקרה:

 

לשנה

בש"ח

לחודש

בש"ח

הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה של 365 ימים ויותר

602,400

50,200

הכנסה מיגיעה אישית – נקבעה נכות לתקופה בין 185 לבין 365 ימים

72,240

6,020

הכנסה שאינה מיגיעה אישית כאשר ההכנסות נמוכות מהתקרה

72,240

6,020

הכנסה מריבית שקיבל היחיד

257,640

21,470

4.10.2  פטור ממס למענק עקב פרישה או מוות

מענק פרישה פטור ממס בסכום של 12,120 ש"ח לשנת עבודה, במקרה מוות חס וחלילה כפל הסכום 24,240 ש"ח לשנת עבודה.

 4.10.3  פטור ממס להלנת שכר

סכום שקיבל עובד כפיצוי הלנת שכר על פי חוק הגנת השכר פטור למעט לגבי מי שהכנסתו החייבת בחודש כלשהו ב – 24 החודשים שקדמו לקבלת הפיצוי עלתה על 7,920 ש"ח לאותו חודש, מרכיב המס שבפיצוי הפטור ישולם כמס.

4.10.4  פטור ממס לקצבת שאירים

 בתיקון 190 לפקודת מס הכנסה נקבע בסעיף 9 (6ו) לפקודה פטור ממס לקצבת שאירים המשולמת עקב פטירתו של אדם עד לתקרה הקצבה המזכה העומדת על סכום של 8,310 ש"ח לחודש בשנת 2013.

1)     לבן זוגו, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבן זוגו,

2)     לילדו, לרבות לילדו המאומץ ובלבד שטרם מלאו לו 21 שנים, או, שאין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד

3)     להורה של הנפטר שכל פרנסתו על הנפטר ערב פטירתו ואין לו כושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד.

 4.10.5  פטור ממס למלגה לסטודנט או חוקר

 מלגה לסטודנט או חוקר פטורה ממס.

תקרת הסכום הפטור לגבי חוקר הינה 96,000 ש"ח.

4.10.6  פטור ממס לפיצוי ששולם לתורמת ביצית

 פיצוי ששולם לתורמת לפי סעיף 43 לחוק תרומת ביציות התש"ע-2010.

4.10.7  פטור ממס להפרשי הצמדה

הפרשי הצמדה בגין הלוואות מבעל שליטה פטורות ממס בידי בעל השליטה.

4.10.8  פטור לדיבידנד בין חברות בישראל

הכנסות מדיבידנד בין חברות פטורות ממס למעט אם התקבלו מדיבידנד שמקורו מחוץ לישראל ויחויבו במס חברות בשיעור 25%. בהתאם להוראות הפקודה יינתן זיכוי ממס אשר שולם בחו"ל, בתנאים מסוימים. 

5          הטבות במס הכנסה ו/או בביטוח לאומי

5.1             כללי

הטבות במס הכנסה ובביטוח לאומי ניתנות כחלק מהמדיניות המעודדת חסכון לטווח ארוך וביטוח חיים של יחיד/ה ובני משפחתו, וכן תרומה במוסדות ציבוריים והשקעות בישראל כדוגמת השקעה במחקר ופיתוח, בחיפושי נפט והשקעה בסרטים. ’סכום ההטבה שיינתן נגזר מהתשלום ומההכנסה החייבת ומוגבל בתקרה בדרך כלל. אדם שבידו הכנסה הנמוכה מההכנסה החייבת במס לא יוכל ליהנות מההטבות האמורות.

בכדי לזכות בהטבות מומלץ לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2013.

 5.2             מתי מתקבל החזר בגין ההטבה?

 לגבי מי שחייב בהגשת דוח – החזר מס הכנסה יתקבל תוך תשעים ימים מיום הגשת הדוח השנתי או עד ליום 31 ביולי בשנה העוקבת. לגבי מי שאינו חייב בהגשת דוח – ההחזר יתקבל עד שנה מתום השנה לגביה הוגש הדוח או תוך שנתיים לאחר תום שנת המס שבה שולם המס ביתר, לפי המאוחר. החזר ביטוח לאומי, ככל שמגיע, יוחזר למבוטח בסמוך לקליטת הדוח ולהעברת הנתונים למוסד לביטוח לאומי.

 ליתרת זכות מס הכנסה ו/או ביטוח לאומי תתווסף ריבית שנתית בשיעור 4% והפרשי הצמדה מתום שנת המס ועד ליום התשלום לנישום ו/או למבוטח.

 5.3             עד מתי אפשר לבקש החזר בגין ההטבות?

מי שפטור מהגשת דין וחשבון יכול להגיש בקשה להחזר מס הכנסה עד שש שנים מתום שנת המס בגינה מבוקש ההחזר.

 ניתן להגיש לרשות המסים עד ליום 31 בדצמבר 2013 בקשות להחזר מס לגבי שנת 2007 וזאת בגין הפסדי הון לרבות משוק ההון, וכן בין מוסדות כספיים שונים, ניכויים וזיכויים מגיעים אשר לא נלקחו בחשבון בשלב ניכוי מס במקור וכיו"ב.  

5.4             איך מתקבלות ההטבות?

מי שזכאי להחזר מס הכנסה מאחר ושילם מס הכנסה ביתר, או ששילם סכומים בגינם מגיעות לו הטבות, רשאי להגיש דוח שנתי לרשות המסים ולקבל החזר בגין מס ששולם ביתר. ניתן לקבל את ההטבות מראש על ידי הגשת מסמכים המאפשרים תיאום שיעור וסכום המס אשר ינוכה במקור באמצעות חשב/ת השכר.

5.5             תרומות למוסדות מוכרים- זיכוי (רצפה ותקרה)

סכום התרומה למוסד ציבורי מוכר יקנה זיכוי ממס בשיעור 35% ליחיד וזיכוי ממס בשיעור 25% לחבר בני אדם. רצפת סכום התרומה למתן זיכוי: 180 ש"ח בשנה. תקרת סכום התרומה למתן זיכוי: 30% מההכנסה החייבת או 9,130,000 ש"ח בשנה לפי הנמוך מביניהם בנוסף לתקרה כוללת כפי שיפורט להלן. סכום, העולה על התקרה לזיכוי יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות, קרי לגבי שנת 2013 עד לשנת 2014, ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על סכום התקרה באותן שנים.

 5.5.1       התנאים להתרת הזיכוי ממס הכנסה בשל תרומה:

א.         זיכוי יינתן בשל תרומה לקרן לאומית או למוסד מוכר על-פי סעיף 46 לפקודה.

ב.         לא יינתן זיכוי בעד תרומה שניתנה בעדה תמורה (שירות, או, זכות, או, טובין).

ג.          לא יינתן זיכוי אלא אם הוגשה קבלה מקורית על שם התורם.

ד.         לא יינתן זיכוי אלא אם התרומה שולמה בשנת המס (ולא בהתחייבות לתשלומים עתידיים).

ה.         סכום העולה על התקרה לזיכוי שנתרם באותה שנת מס יזוכה מהמס באותו אופן בשלוש שנות המס הבאות בזו אחר זו ובלבד שלא יינתן זיכוי בכל אחת משלוש השנים בסכום העולה על התקרה באותן שנים.

ו.          קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמו"פ שקובעת תקרה כוללת של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

ז.          קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח שקובעת תקרה כוללת של 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ), שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א לפקודה ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

5.5.2       היבטי מע"מ בעת תרומה

 ככל שמדובר בתרומת נכס מנכסי העסק העסקה חייבת במע"מ, בין אם מדובר במלאי ובין אם מדובר ברכוש קבוע, ובין אם מדובר בתרומה למוסד ציבורי מוכר, למעט במקרים חריגים. וההתייחסות להעברת נכס או מלאי מהעסק תהיה בהתאם למחיר העסקה על-פי המחיר שהיה משתלם בעדה בתנאים רגילים. בהתאם לאמור העברת התרומה תדווח במסגרת העסקאות, לחליפין, לא תידרש ההוצאה ובהתאם גם מס התשומות.

 5.6             החזקת יחידה בשותפות חיפושי נפט – ניכוי

 מחזיק יחידה בשותפות בחיפושי הנפט הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, ביום 31 בדצמבר 2013, או בתום יום מחיקת היחידה מהמסחר, ייחשב בעל טובת הנאה כאמור בתקנות הנפט והוא זכאי לניכוי מהכנסתו בגובה ההשקעה ביחידה בשנת המס בין אם הוא רכש את היחידה מהנפקה ובין אם הוא רכש אותה בבורסה.

 סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יותר מהסכום ששילם הרוכש. במקביל יקטין את עלות ההשקעה.

5.7             החזקת יחידה בשותפות להשקעה בסרט בישראל – ניכוי

משקיע שהשקיע כספים במזומן בשותפות שיחידות ההשתתפות בה אינן נסחרות בבורסה ושהשקעתו היא לדעת פקיד השומה ביחס סביר בהתחשב בחלקו בהכנסות השותפות או אדם   שהחזיק יחידה בשותפות שכל עיסוקה הפקת סרט הנסחרת בבורסה לניירות ערך בישראל, ביום 31 בדצמבר 2013, זכאי לניכוי מהכנסתו, בגובה ההשקעה ביחידה בשנת המס.

"סרט" – סרט קולנוע, וידאו או טלוויזיה המופק בישראל שעלות הפקתו עולה על 681,334 ש"ח בשנת 2013.

 סכום הניכוי יהיה על פי דוח של השותף המנהל ולא יעלה על הסכום ששילם הרוכש. סכום הניכוי יקטין  את עלות ההשקעה בידי המשקיע.

5.8             מחקר ופיתוח – ניכוי

 מימון מחקר ופיתוח על-ידי בעל מפעל, מבצע מחקר, או אדם אחר, עשוי להוות הוצאה מוכרת, בתנאים מסוימים, ובמגבלות מסוימות.

5.9             תקרה כוללת להטבות מס ולתרומות ולמו"פ

 קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות ולמחקר ופיתוח (להלן – מו"פ) שקובעת בגובה של 50% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983.

קיימת תקרה כוללת להטבות מס לתרומות למשקיע בסרטים ולמחקר ופיתוח בגובה 45% מההכנסה החייבת (לפני הניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ) שבגינה יוכל נישום לקבל זיכוי בשל תרומות וניכוי בשל השקעה בסרטים ובשל השתתפות במו"פ שמבצע אדם אחר על-פי סעיף 20א ועל פי חוק מס הכנסה (הטבות להשקעה בניירות ערך שתמורתם נועדה למחקר מדעי) התשמ"ד-1983. 

5.10         זיכוי בגין הוצאות החזקתו של קרוב במוסד

אם קרוב מוחזק במוסד מיוחד, הנישום זכאי להפחתת מס בשיעור של 35% מהסכומים שהוא או בן זוגו שילם לאחזקתו בתנאים אלה:

 • הקרוב במוסד המיוחד הינו ילד, בן זוג או הורה משותקים לחלוטין, מרותקים למיטה בתמידות, עיוורים או בלתי שפויים בדעתם או ילד מפגר או אוטיסט.
 • הזיכוי יינתן בשל תשלום סכומים העולים על 12.5% מהכנסתו החייבת של העובד.
 • הכנסות הקרוב המוחזק במוסד המיוחד אינן עולות על 166,000 ₪ בשנת המס ואם יש לו בן זוג על 265,000 ₪ בשנת המס.
 • יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי בטפסים מתאימים, מסמכים המעידים על תשלומים למוסד המיוחד וכל מסמך שיידרש על ידי פקיד השומה בהתאם לנסיבות.
 • הזכות לקבלת הזיכוי האמור לא תחול אם הוא קיבל את שתי נקודות הזיכוי בשל נטול היכולת.

 5.11         זיכוי בגין ילד נטול יכולת

נישום זכאי לשתי נקודות זיכוי בגין ילד משותק, עיוור או מפגר (סובל מפיגור שכלי או מפיגור התפתחותי לעומת בני גילו בשל לקות למידה חמורה או בשל מחלה קשה). בגין ילד הסובל משיתוק, עיוורון, פיגור שכלי או מאוטיזם, יש להמציא לפקיד השומה אישור רפואי על גבי טפסים מתאימים.

בגין ילד הסובל מלקות למידה חמורה של קשב וריכוז ו/או היפר- אקטיביות, בנוסף לטפסים יש להמציא הודעה של ועדת השמה על הפניית הילד למסגרת לחינוך מיוחד וכן אישור ממנהל הגן/בית הספר כי הילד לומד בפועל במסגרת לחינוך מיוחד. בגין ילד הסובל ממחלה קשה הגורמת לו לפיגור התפתחותי לעומת בני גילו, יש להמציא בנוסף לטפסים אישורים לפי דרישות פקיד השומה בהתאם לנסיבות המקרה. מתן ההנחה מותנה בכך שהכנסות נטול היכולת אינן עולות על 166,000 ₪ בשנת המס ואם יש לו בן זוג שהכנסותיהם אינן עולות על 265,000 ₪ בשנת המס.

נישום לא יוכל לקבל נקודות הזיכוי בגין ילד נטול יכולת אם הוא נהנה מזיכוי במס בשל הוצאות החזקת אותו ילד במוסד מיוחד.

6           קופת גמל וביטוח חיים

6.1             כללי

6.1.1       הגדרות

 עמית יחיד – יחיד שאיננו עמית מוטב, אשר נולד לפני שנת 1961, או, שהייתה לו בשנת המס הכנסת עבודה שבגינה הוא זכאי לקצבה על פי דין או חוזה.

עמית מוטב – יחיד שבשל הכנסתו הופקדו כספים לקופת גמל לקצבה בסכום שלא פחת מ- 16% מהשכר הממוצע במשק, שהם 16,950 ש"ח בשנה (16%*12*8,828). השכר הממוצע בחודש ינואר 2013 הינו 8,828 ש"ח.

הכנסה לעמית עצמאי – סך כל הכנסתו החייבת של היחיד לפני הניכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, עד לסכום של 103,200 ש"ח לשנה, בניכוי הכנסתו המבוטחת;

הכנסה מבוטחת – הכנסת עבודה, בשלה שילם מעביד בעד עובדו סכומים לקופת גמל לתגמולים או לקופת גמל לקצבה וכן הכנסת עבודה שבשלה זכאי העובד לקצבה על פי דין או חוזה.

הכנסה נוספת – הסכום הנמוך מבין אלה:

 • סך כל הכנסתו של היחיד לפני הניכוי בשל הפקדה לקופת גמל ובשל תשלומי ביטוח לאומי, כמפורט להלן, לפי העניין:
 • לגבי יחיד שאין לו הכנסה מבוטחת – סכום של עד לסכום של 103,200 ש"ח לשנה;
 • לגבי יחיד שיש לו הכנסה מבוטחת – סכום של עד לסכום של 412,800 ש"ח לשנה בניכוי הכנסתו המבוטחת או סכום של 103,200 ש"ח, לפי הגבוה;

קופת גמל שאינה משלמת לקצבה – קופת גמל שניתן למשוך ממנה כספי פיצויים ושניתן להעבירם לקופת גמל משלמת לקצבה.

קופת גמל משלמת לקצבה – קופת גמל שנועדה לשלם קצבה (סכום חודשי קצוב). לאורך תקופת חיי העמית.

ביטוח חיים – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון שאינו כולל תשלומי פנסיה לשאירים.

ביטוח קצבת שאירים – ביטוח מפני הסיכון למקרה מוות של המבוטח, בלא מרכיב הסיכון הכולל תשלומי פנסיה לשאירים.

קרן השתלמות – קופת גמל שנועדה לחסכון למטרת השתלמות ולכל מטרה

6.1.2       זיכוי לעמית מוטב

יינתן זיכוי בשיעור 7% מהכנסתו המזכה שהיא הכנסת עבודה מבוטחת עד תקרה של 103,200 ש"ח בשנת 2013 ובלבד שהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים לא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד, ושהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח חיים לביטוח קצבת שאירים בשל הכנסה שאינה מעבודה לא יעלה על 5% מהכנסתו המזכה של היחיד. לעמית מוטב יינתן זיכוי בשיעור 25% מההפקדות לביטוח חיים שלו ושל ילדו ולקופת גמל לטובתו או לטובת ילדו או לשם שמירת זכויות הפנסיה של ילדו, או, 35% מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

תקרת זיכוי מהכנסה מזכה שהינה הכנסת עבודה 7% מהכנסה עד 103,200 ש"ח בשנת 2013.

הפקדה בסך 7,224 ש"ח לקופת גמל לקצבה תקנה זיכוי בשיעור 35%, בסך 2,528 ש"ח לשנה, 210 ש"ח לחודש.

הפקדה בסך 7,224 לביטוח חיים תקנה זיכוי בשיעור 25%, בסך 1,806 ש"ח לשנה, 150 ש"ח לחודש.

תקרת זיכוי מהכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה או אם אין בידו הכנסה מבוטחת 5% מהכנסה עד 206,400 ש"ח בשנת 2013.

הפקדה בסך 10,320 ש"ח לקופת גמל לקצבה תקנה זיכוי ממס בשיעור 35% שהם 3,612 ש"ח לשנה, 301 ש"ח לחודש.

הפקדה לביטוח חיים תקנה זיכוי בשיעור 25% בסך 2,580 ש"ח לשנה, 215 ש"ח לחודש. ובלבד שהסכום הכולל בשלו יינתן זיכוי בעד סכומים ששולמו לביטוח קצבת שאירים שלא יעלה על 1.5% מהכנסתו המזכה של היחיד.

החיסכון המזערי ללא הגבלה של 5% מההכנסה – 1,992 ש"ח לשנה.

6.1.3       תקרת הסכום להפרשת מעביד לקופת גמל לקצבה

 יראו כהכנסת עבודה בידי העובד הפרשת מעביד לקופת גמל מעל פי ארבע מהשכר הממוצע במשק  35,312 ש"ח לחודש.

6.1.4       ניכוי לעמית מוטב

 עמית מוטב זכאי לנכות מהכנסתו החייבת סכומים ששילמו הוא או בן זוגו או לטובת ילדו בשיעור 11% מההכנסה לעמית עצמאי בשל סכומים ששולמו לקופת גמל, עד לתקרה של 206,400 ש"ח בשנה, הפקדה בסך  22,704 ש"ח.

6.1.5       הטבות למי שאינו עמית מוטב

 החיסכון המזערי ללא הגבלה של 5% מההכנסה – 1,992 ש"ח.

למי שאינו עמית מוטב יינתן זיכוי בשיעור 25% מההפקדות לביטוח חיים ותגמולים או 35% מההפקדות לקצבה לשמירת זכות הפנסיה שלו או של בן זוגו, או לביטוח קצבת שאירים מוגבל בתקרה.

תקרת הכנסת עבודה של 103,200 ש"ח בשנת 2013 מגבלת זיכוי – 7% 7,224 ₪, ניכוי  5% – 5,160 ש"ח, הפקדה בסך 12,384 ש"ח.

תקרת הכנסה שאינה הכנסת עבודה של 145,200 ש"ח בשנת 2013. זיכוי – 7% 10,164 ₪, ניכוי 5% – 7,260 ₪ הפקדה בסך 17,424 ש"ח.. ואם שילם בעד קצבה בלבד והסכום ששילם עולה על 12% מהכנסתו יותר לו בשל החלק העולה על 12%, ניכוי נוסף עד 4% מאותה הכנסה.

עמית יחיד זכאי לניכוי מהכנסתו הנוספת אך לא יותר מ- 34,400 ש"ח לחודש (412,800 ש"ח בשנה) בניכוי הכנסה מבוטחת עד תקרה של 8,600 ש"ח בחודש. סכום הפקדה 20,640 ש"ח.

 6.1.6       הפקדה לקופת גמל ליחיד בעל שליטה בחברה

סכום ההפרשה לקופת גמל המוכר כהוצאה בחברה 6% ממשכורתו הקובעת אך לא יותר מ- 12,120 ש"ח בשנה.

6.1.7       קרן השתלמות

6.1.7.1            בעל הכנסה מעסק או משלח יד וחבר קיבוץ – ניכוי

 התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה הינו 4.5% מהכנסתו החייבת השנתית של היחיד עד לתקרת הכנסה חייבת של 259,000 ש"ח. על מנת ליהנות מניכוי מקסימאלי יש להפקיד סכום הפקדה של 18,130 ש"ח (7%) המקנה ניכוי מקסימאלי של 11,655 ש"ח בשנה (4.5%), כאשר מכל סכום שיפקיד יופחת שיעור של 2.5% מהכנסתו הקובעת.

6.1.7.2            דוגמה לניכוי בשל הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים וחברי קיבוץ

הכנסה חייבת לשנה

שיעור ההפקדה

הפקדה לקרן השתלמות לעצמאים

שיעור הניכוי

ניכוי

מס שולי

הטבת מס

50,000

7%

3,500

4.50%

2,250

 

0

100,000

7%

7,000

4.50%

4,500

14%

630

150,000

7%

10,500

4.50%

6,750

21%

1,418

200,000

7%

14,000

4.50%

9,000

31%

2,790

250,000

7%

17,500

4.50%

11,250

34%

3,825

300,000

7%

18,130

4.50%

11,655

34%

3,962

500,000

7%

18,130

4.50%

11,655

48%

5,594

 6.1.7.3            הפקדה לקרן השתלמות לשכיר

 לא יראו כהכנסה בידי העובד סכומים המופקדים על ידי המעביד עד לשיעור של 7.5% מהשכר (לגבי עובדי הוראה עד לשיעור 8.4%), בגבולות תקרה של הכנסה שנתית בסך 188,544 ש"ח (שכר חודשי בסך 15,712 ש"ח), בעוד שההוצאה תוכר בידי מעבידו.

הפקדות מעבר לתקרה הן בגדר טובת הנאה אשר תיזקף להכנסתו החייבת במס ובביטוח לאומי של העובד.

6.1.7.4            ההפקדה לקרן השתלמות לשכיר בעל שליטה  בחברה

התשלום המקסימאלי שיוכר כהוצאה לחברה הינו 4.5% ממשכורתו של היחיד עד לתקרה של 188,544 ש"ח בשנה. סכום הפקדה מרבי בשנה של 11,312 ש"ח (6%) על ידי היחיד והחברה המקנה ניכוי מקסימאלי בחברה של 8,484 ש"ח בשנה (4.5%), במקביל לאי חיובו במס של שכיר בעל שליטה ולניכוי ממשכורתו של 2,828 ש"ח (1.5%).

הפקדה לקרן השתלמות מעבר לתקרה היא טובת הנאה החייבת במס ובביטוח לאומי בידי בעל השליטה ואינה מותרת בחברה.

6.1.7.5            אי חיוב במס על ריבית על הפקדות בקרן השתלמות עד לתקרה

כאמור גם הרווחים שנצברו בקרן השתלמות על הסכומים האמורים יהיו פטורים ממס. התקרה לסכום בגינו הריבית פטורה הינה לכל אחת מההפקדות , לאמור, הריבית על הסכום שהופקד כשכיר בעל שליטה, בסך 18,544 ש"ח, ועל הסכום שהופקד כעצמאי בסך 18,130 ש"ח.

6.1.7.6            קרן השתלמות – משיכת כספים

משיכת כספים מקרן השתלמות תתאפשר בפטור ממס כל שלוש שנים למטרת השתלמות וכל שש שנים לכל מטרה שהיא ללא חיוב במס, גם הרווחים שנצברו על הסכומים האמורים יהיו פטורים ממס. משיכה שלא כדין תתחייב במס בשיעור הגבוה מבין 35% לבין שיעור המס השולי החל על הכנסת היחיד/ה בדרך של ניכוי מס במקור (48%).

משיכת כספים מקרן השתלמות לאחר פטירה חס וחלילה פטורה ממס.

6.1.8       ניכוי בשל תשלום לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

 ניכוי ממס בשל הוצאה לרכישת ביטוח מפני אובדן כושר עבודה (להלן "א.כ.ע") יינתן מכל הכנסה בשיעור של עד 3.5% מההכנסה החייבת מעסק, משלח יד, או משכר עבודה (למעט שווי של שימוש ברכב שהועמד לרשותו של עובד). נקבע כי מדובר בביטוח מועדף.

"ביטוח מועדף" – ביטוח מפני א.כ.ע., ואם נרכש הביטוח בטרם מלאו למבוטח 60 שנים התקיימו לגבי הביטוח גם שני אלה:

(1)   תקופת הביטוח, למעט ביטוח קבוצתי נמשכת עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות.

(2)   אם יקרה מקרה הביטוח בטרם ימלאו למבוטח 60 שנים, ישתלמו הכספים על פי הביטוח ממועד קרות הביטוח ועד תום תקופת אובדן כושר עבודתו או, עד שימלאו למבוטח 60 שנים לפחות, לפי המוקדם.

כאשר מדובר בשכיר שהמעביד שילם בעבורו לקופת גמל, יינתן ניכוי עד 3.5%.  בשל הפקדה לקופת גמל בשיעור העולה על 4% יופחת השיעור האמור.

הניכוי מגיע  לכל אחד מבני הזוג.

תקרת ההכנסה לעניין זה – 423,700 ש"ח (ניכוי מקסימאלי 14,830 ש"ח לשנה, 1,235 ש"ח לחודש).

משיכת כספים עקב מקרה ביטוח מפוליסה לאובדן כושר עבודה חייבת במס כהכנסה מיגיעה אישית. 

7          ניכויים

 הוצאות בשנת המס 2013 שהוצאו בייצור הכנסה יותרו בתנאי שלא הוגבלו בסכום או שהותנו בתשלומם לאחר. נזכירכם כי בכדי לזכות בהטבות ולהבטיח התרת הוצאות, מומלץ בחלק מהמקרים לבצע תשלומים עד ליום 31 בדצמבר 2013.

7.1             תשלומי שכר ומענקים

 יותרו בניכוי תשלומי שכר ומענקים שישולמו בגין שנת 2013 עד ליום 31 במרץ 2014.

7.2             העסקת עובדים מחוץ לארץ

היטל על העסקת עובדים זרים

ענף

תקופה

היטל

כללי

מינואר 2013

20%

חקלאות

מינואר 2013

10%

תעשייה והבניין

מינואר 2013

15%

מסעדות האתניות

בשנת 2013

10.75%

בשנת 2014

13.75%

משנת 2014 ואילך

15%

7.3             הוצאות שהייה ל"מומחה חוץ" או "מרצה אורח"

 

ההוצאה

הוצאות דיור

יותרו במלואן

הוצאות אש"ל

הנמוך מבין מחצית השכר היומי, או, 320 ש"ח.

הוצאות טיסה

יותרו במלואן

 7.4             אי התרת ניכוי הוצאות שכר לעובדים זרים המועסקים שלא כדין

 במסגרת יישום מדיניות הממשלה להפחתת כמות העובדים הזרים המועסקים בישראל ולמיגור תופעת העסקה שלא כדין, בהתאם לעמדת רשות המסים לא יותרו בניכוי הוצאות שכר בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין. בהתאם להנחיית רשות המסים ידרשו מנישומים הצגת אישורים מתאימים על העסקה כדין.

נפנה את תשומת הלב לבג"צ 6312/10 כי לא תתבצע אכיפה כלפי מעסיקיהם של מי שהגישו בקשה כאמור בטרם יסתיים הליך הטיפול בהפעלת מרכז השהייה למסתננים.

7.5             ניכוי בעד תשלום דמי ביטוח לאומי

יחיד שבשנת המס שילם דמי ביטוח בשל הכנסה שאינה הכנסת עבודה זכאי לניכוי בשיעור 52% מהתשלומים לביטוח לאומי ובלבד שהניכוי לא יעלה על הכנסתו החייבת שלפני הניכוי.

 7.6             כיבודים

יותרו בניכוי 80% מהוצאות שהוצאו לכיבוד קל במקום העיסוק של הנישום; לענין זה, כיבוד קל שתייה קרה או חמה עוגיות וכיוצא באלה.

7.7             מתנות

יותרו בניכוי מתנות שנתן נישום בגין קשר עסקי לרבות מתנות לעובד לרגל אירוע אישי, ובלבד שסכום הניכוי לא יעלה על 210 ש"ח לשנה לאדם ובלבד שנרשמו פרטי זיהוי המקבל, מקום נתינת המתנה וקבלות לאימות ההוצאה.

7.8             ביגוד

יותרו בניכוי 80% מהוצאות שהוצאו לרכישת ביגוד עבורו או עבור העובדים, ואולם אם לא ניתן להשתמש בביגוד שלא לצרכי עבודה תוכר ההוצאה במלואה.

ביגוד- בגדים לרבות נעליים, אשר ניתן לזהות בהם, באופן בולט, השתייכות לעסקו של הנישום, או, אם קיימת על פי דין חובה ללבוש אותם.

7.9             טלפון מהבית

יותרו שיחות טלפון הנעשות ממקום המגורים של בעל העסק, או, בעל שליטה בחברה.

80% מההוצאה אם ההוצאה לא עלתה על 23,400 ש"ח.

ההוצאה בניכוי 4,400 ש"ח אם ההוצאה עלתה על 23,400 ש"ח.

7.10         טלפון נייד

בהתאם לתקנות לא יותרו בניכוי, או, יזקפו כשווי, הנמוך מבין מחצית מההוצאה, או סכום בסך 110 ש"ח לחודש (1,320 ש"ח בשנה).

7.11         ניכוי במקור מהכנסה חייבת של תושב חוץ – תנאי להתרת הוצאה

הכנסה חייבת של תושב חוץ, תותר בניכוי כהוצאה רק אם שולמה בשנת המס או שהמס עליה נוכה והועבר לפקיד השומה לא יאוחר משלושה חודשים לאחר תום שנת המס, או שנת המס המיוחדת. החובה לנכות מס במקור מהכנסתו החייבת של תושב חוץ הינה על המשלם, לרבות על מוסד כספי.

7.12         חובות אבודים

הוראות פקודת מס הכנסה מתירות בניכוי חוב אבוד אף אם זמן פירעונו קודם לשנת המס הנוכחית. על הנישום חלה חובה להוכיח כי סיכויי הגביה אפסו, ולהציג ראיות על הליכי גביה שננקטו, או, כי החייב הוכרז פושט רגל, או, לגבי חברה נמצאת בהליך של פירוק.

ניתן לדרוש מע"מ עסקאות ששולם בגין  חוב שלא שולם רק בהתקיים התנאים הבאים:

(1)   הוצאה הודעת זיכוי

(2)   חלפו שישה חודשים וטרם חלפו שלוש שנים מיום שבוצעה עסקה

(3)   ניתנה הודעה למנהל מע"מ ובה פורטו פרטי העסקה שבשלה נוצר החוב, פעולות והליכים שנקט העוסק לגביית החוב, עובדות אחרות שבשלהן הפך החוב לאבוד, הדוחות התקופתיים שבהם נכללות החשבוניות המתייחסות להודעת הזיכוי.

מומלץ לתעד פנייה ללקוחות שלא שילמו את חובם בשנת המס.

7.13         אי התרת חיוב ריבית והפרשי הצמדה בשל חוב למוסדות

נישום מחויב בהפרשי הצמדה ובריבית בשיעור 4% בגין החוב למס הכנסה ולביטוח לאומי וזאת מתום שנת המס לגביה הוא חייב במס. ריבית והפרשי הצמדה כאמור אינם מותרים בניכוי.  

7.14         הוצאות בשל נסיעה לחוץ לארץ

ההוצאה

ההוצאה/ תקופת הנסיעה

מרבית העולם

 

מדינות אחרות– תוספת של 25%

כרטיסי טיסה

מחלקת תיירים

מותרות מלוא ההוצאות

ראשונה או  עסקים

מותרות מלוא ההוצאות עד למחיר כרטיס במחלקת עסקים באותה הטיסה

הוצאות

לינה

נסיעה שכללה עד וכולל 90 לינות

7 הלינות הראשונות

מותרות ההוצאות עד 259$ ליממה

מותרות ההוצאות עד 324$ ליממה

מהלילה ה-  8             עד הלילה ה- 90

הוצאה עד 114$ ללינה תותר במלואה מעל 114$ ללינה 75% יוכרו אך לא פחות מ-114$ ולא יותר מ-194$

עד 142$ ללינה  יותרו במלואן מעל 14$ ללינה 75%  יוכרו אך לא פחות מ-142$ ולא יותר מ-242$

נסיעה שכללה יותר מ-90 לינות

כל הלילות

ההוצאה עד 114$ ללינה

ההוצאות עד 142$ ללינה

הוצאות

אחרות

אם נדרשו הוצאות    לינה

עד 73$ לכל

יום שהייה

עד 89$ לכל

יום שהייה

אם לא נדרשו הוצאות לינה

עד 122$ לכל

יום שהייה

עד 150$ לכל

יום שהייה

שכירות רכב

הוצאות שכירות בפועל עד 57$ ליום

חינוך בחו"ל

עד 649$ לילד בחודש

8          לקראת הגשת דוח שנתי

 בעת הכנת דוח מס משוער מומלץ לבחון האם אופן ההתאגדות מתאים וראוי לפעילות העסקית המתוכננת, לבחון כדאיות חלוקת דיבידנד ובחינת אפשרות למימוש הפסדים, קיזוזם וכיו"ב וכן להשלים את החובות לרשויות. יחידים מסוימים חייבים בהגשת דוח מקוון וכן בתוספות לדוח. מעסיקים ומשלמים חייבים בדוח מקוון.

8.1             מה כולל דוח שנתי?

 הדוח השנתי הוא על כלל הכנסות בני הזוג, לרבות לגבי הכנסות חייבות במס מוגבל, ולגבי הכנסות פטורות ממס, ועל כלל ההוצאות בשנת המס, וכן על התשלומים שבגינם הנישום זכאי להטבות. לדוח יצורפו מסמכים מבססים מקוריים אשר צפוי כי יתקבלו במהלך חודש מרץ 2014.

 8.2             דיווח אחיד לעסקים

כידוע, הונהג בישראל דיווח אחיד מקוון ולפיכך בעל הכנסה מעסק, ידווח בנוסח אחיד למס הכנסה על רכיבי הנכסים, ההתחייבויות וההון ועל רכיבי ההכנסות והוצאות (טופס 6111) בנוסף להצגתם בדוחות הכספיים.

הדיווח האחיד יאפשר השוואתיות בין נישומים בחתכים רבים ולא רק בחתך רוחבי מוגבל כפי שהתאפשר עד כה. הדיווח האחיד מהווה חלק ממדיניות רשות המסים להבטחת תשלום מס אמת.

האמור לא יחול על חקלאים, חברות ביטוח, בנקים ונישומים נוספים.

8.3             אפשרות דיווח לפי בסיס מזומן

 בפקודת מס הכנסה קיימות הוראות כלליות לאופן הדיווח על הכנסות, לאופן מיסוי הכנסות קבלנים, לגבי הכנסות משכירות ועוד. כללי חשבונאות מקובלים מאפשרים לבצע דיווח חשבונאי על בסיס מזומן או על בסיס מצטבר או דיווח לפי בסיס מעורב, שהוא בסיס מזומן, בו נרשם רכוש קבוע, או חייבים וזכאים במקרים חריגים.

 בדיווח לפי בסיס מזומן יוכרו הכנסות רק בעת קבלת תקבולים (לא יהיו נכסים כדוגמת חייבים, הכנסות לקבל מראש, או הוצאת מראש) ויוכרו הוצאות בעת תשלומן (לא יהיו התחייבויות כדוגמת זכאים, הוצאות לשלם, או הכנסות נדחות), ללא קשר לתקופה בה נתקבלו טובות הנאה מהתשלום.

בהתאם להנחיית רשות המסים בהיעדר מלאי יתאפשר לנותני שירותים ולאחרים לדווח לפי בסיס מזומן.

8.4             חישוב מאוחד / נפרד לגבי בני זוג נשואים

פקודת מס הכנסה מתייחסת לבני זוג נשואים החיים ומנהלים משק בית משותף זה עם זו כיחידה אחת, ולפיכך הכלל קובע כי יחול חישוב מס מאוחד לשני בני זוג, משמע, בדרך כלל יצטרפו הכנסות בן/ת הזוג להכנסות בן/ת הזוג הרשום/ה ויראו את כלל הכנסותיהם כאילו הופקו על ידי בן הזוג הרשום, לרבות הכנסות של ילדו שטרם מלאו לו 18 שנים, אלא אם, מקור ההכנסה בנכס שהתקבל בירושה, או, בנכס שהיה בבעלותו שנה לפני נישואיו, או, שמקורו בפיצויים, או, בכספי ביטוח שהתקבלו בשל פגיעות גוף שלגביהם יערך חישוב מס נפרד.

החריג לכלל קובע כי תינתן זכות לחישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג לגבי הכנסה מעסק, משלח יד או מעבודה וכן לגבי הכנסה מיגיעה אישית דוגמת קצבאות המשולמות מהמעסיק מקופות גמל, וקצבה חייבת במס המשתלמת מאת המוסד לביטוח הלאומי.

התרת חישוב מס נפרד לכל אחד מבני הזוג תאפשר ניצול מדרגות מס נמוכות חלף הוספת הכנסת הבן הזוג השני למדרגת המס הגבוהה אצל בן הזוג הראשון (48%).

על אף החריג לכלל המאפשר לבצע חישוב מס נפרד לגבי ההכנסות כאמור נקבע חריג לחריג, סעיף אנטי תכנוני, לפיו יבוצע חישוב מס מאוחד לגבי הכנסות כל אחד מבני הזוג מעסק, ממשלח יד ומעבודה, במקרה בו הכנסת בן הזוג באה ממקור הכנסה שהוא תלוי במקור ההכנסה של בן הזוג השני.

נקבע כי יראו תלות בין הכנסותיהם של בני הזוג בכל אחד מהמקרים בהם הכנסת בן הזוג באה מעסק או ממשלח יד של בן הזוג השני, או, כאשר אחד מבני הזוג מחזיק בזכויות בשיעור 10% לפחות בחברה, או,  בשותפות והכל בתנאים מסוימים.

בהתאם להוראות שהופעלו כבר בשנת 2004, נקבע חריג לחריג לחריג לפיו מתאפשר חישוב מס נפרד לגבי סכום אשר קובע שר האוצר בתקנות באישור ועדת הכספים של הכנסת בתחילת השנה בכפוף לעמידה בתנאים מסוימים. לגבי סכום של 49,680 ש"ח בשנה, לשנת 2013.

 8.4.1       הלכת מלכיאלי – חזקת התלות חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה

בשנת 2012 נפסק בבית המשפט העליון  בהרכב של שלושה שופטים (גברים),  בעניין מלכיאלי, כי חזקת התלות היא חזקה מוחלטת, שאינה ניתנת לסתירה. זאת במקביל לקריאת בית המשפט למחוקק לבחון את לשון הסעיף.

מעת מתן פסק הדין בעניין מלכיאלי למעשה חזקת התלות בין מקורות ההכנסה היא חזקה חלוטה שאינה ניתנת לסתירה, ובני זוג אינם יכולים לסתור את טענת התלות בין מקורות ההכנסה שלהם בכל עת בה הם עובדים בעסק משותף, בבעלות אחד מהם, אף אם אין להם כוונה לעשות תכנון מס לא ראוי. 

8.4.2       חישוב נפרד – הלכת קלס שניתנה בעבר

בעבר בעניין רון קלס נפסק כי בני זוג אשר הועסקו יחדיו כשכירים בחברת נסיעות יזכו לבצע חישוב נפרד על אף שכל אחד מהם היה בעל שליטה בחברה ועל אף העובדה ששניהם החזיקו יחד כמעט 50% משהוכחה אי התלות של הכנסות האחד בהכנסות האחר. משמע, אין חזקות חלוטות וכל חזקה ניתנת לסתירה הן על-ידי הנישום והן על-ידי פקיד השומה.

8.5             נוהל גילוי מרצון

גילוי מרצון הינו הליך שהתגבש בפרקטיקה הנהוגה ברשות המיסים. בהליך הנישום מבקש לגלות מרצונו החופשי על הכנסות ונכסים ורשות המסים מקנה חסינות מהליך פלילי במישור דיני המס. ההליך נובע מאינטרס רשות המיסים, לגלות הכנסות שאינן מדווחות, ולגבות מסים מנישומים שמשתמטים מתשלום מס באופן שיטתי וקבוע. לנישום יתרון לגלות מרצון את עבירותיו ולשלם מס כדין. הנישומים יכולים "לישון בשקט", מובטחת להם חסינות מנקיטה בהליך פלילי במישור דיני המס ולא רובצת על כתפיהם העובדה כי העלימו הכנסה וגזלו מקופת האוצר. קיימים מקרים בהם הנישום אינו מודע כלל להיותו "עבריין מס" יתכן והפך כזה כתוצאה משינוי חקיקה כדוגמת שינוי בסיס המס בישראל, מבסיס מיסוי טריטוריאלי לבסיס מיסוי פרסונאלי, וכי קיימים נכסים אשר טרם דווחו ואינם בבסיס המס כלל.

כזכור, לפני כשנה, פרסמה רשות המסים נוהל גילוי מרצון במסגרתו נתנה הזדמנות לאזרחי ישראל להצהיר, על כספים, רכוש והון המוחזקים בחו"ל ואשר לא דווחו עליהם. הליך זה הסתיים ב27 בספטמבר 2013, ערב יום כיפור.

8.6             דיווח על מחירי העברה בעסקה בינלאומית

סעיף 85א לפקודת מס הכנסה קובע כי עסקה בינלאומית שמתקיימים בין הצדדים לה יחסים מיוחדים, תדווח בהתאם לתנאי שוק. פקיד השומה רשאי לדרוש מהצדדים לעסקה להציג בפניו חקר שוק אשר יוגש תוך 60 ימים מבקשתו של פקיד השומה.

 בנספח לדוח השנתי (בטופס 1385) יש להצהיר כי העסקה נערכה בהתאם לתנאי שוק. הטופס יוגש לגבי כל חוזה (עסקה), יש לפרט בו בקצרה את העסקה, פרטי הצד הקשור (לרבות מקום מושבו) וכן את מחיר העסקה שנקבע בין הצדדים, למעט אם העסקה אושרה כעסקה בין לאומית חד פעמית והיא תדווח כאילו המחיר או התנאים נקבעו בין צדדים שאין בהם יחסים מיוחדים. צד לעסקה בינלאומית יכול לפנות בבקשה לאישור מקדמי של תנאי העסקה, או של סדרת עסקאות דומות.

8.7             דיווח פעולה שהיא תכנון מס חייב בדיווח

פעולות מסוימות הן תכנון מס חייב בדיווח לעניין מס הכנסה, מיסוי מקרקעין, מס ערך מוסף וידווחו על כך הן במסגרת הדיווח השוטף והן במסגרת הדוח השנתי. אי דיווח כאמור מהווה עבירה פלילית.

8.8             דיווח על נאמנויות

עם הוספת פרק הנאמנויות בפקודת מס הכנסה נדרש דיווח שנתי לגבי נאמנויות מסוימות, אף אם הוקמו לפני כניסתו לתוקף ביום 1 בינואר 2006 על ידי יוצר הנאמנות, הנאמן, והנהנה.

 8.9             חידוש אישור למוסד ציבורי לפי סעיף 46 לפקודה

נקבע כי מוסד ציבורי שנקבע באישור לפי סעיף 46 לפקודה כמוסד ציבורי ללא הגבלה בזמן יוגבל בזמן בהתאם למועד מתן האישור, כל שעל מוסדות כאמור לחדש האישור בתום התקופה.

מוסד שנקבע אישורו עד 31 בדצמבר 1982 תעמוד הקביעה עד 31 בדצמבר 2014.

מוסד שנקבע אישורו מיום 1 בינואר 1983 עד 31 בדצמבר 1984 תעמוד הקביעה עד 31 בדצמבר 2015.

מוסד שנקבע אישורו מיום 1 בינואר 1985 עד 31 בדצמבר 1985 תעמוד הקביעה עד 31 בדצמבר 2016.

מוסד שנקבע אישורו מיום 1 בינואר 1986 עד 31 בדצמבר 1986 תעמוד הקביעה עד 31 בדצמבר 2017.

מוסד שנקבע אישורו מיום 1 בינואר 1987 עד 31 בדצמבר 1991 תעמוד הקביעה עד 31 בדצמבר 2018.

%d בלוגרים אהבו את זה: