תכנית רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 אושרה בוועדת הכספים

תכנית רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 אושרה בוועדת הכספים

תכנית רשת ביטחון כלכלית 2020-2021 אושרה בוועדת הכספים

מענקי סיוע לעצמאי ולשכיר בעל שליטה בחברת מעטים – עד יוני 2021

מענק דו-חודשי שישולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, עבור עצמאי ושכיר בעל שליטה שהיקף פעילותו ירד ב-40% לפחות בחודשיים הרלוונטיים, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019.+

 מי שלא ירד ב- 40% רשת הביטחון הכלכלית לא רלוונטי עבורו!!

סכום המענק (עבור חודשיים):

 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת עד 40,000 ₪:
  70% מפעמיים ההכנסה החודשית או 15,000 ₪, הנמוך מבינהם. 
 • עצמאים אשר הכנסתם החודשית הממוצעת היא בין 40,000 ל-54,300 ₪:
  יקבלו בין 6,000 ל-15,000 ₪ לפי הנוסחה הבאה:
  [62.94%×(40,000-הכנסה חודשית ממוצעת)]-15,000

*מסכום המענק הראשון עבור החודשים מאי-יוני 2020, יופחת הסכום שהתקבל במענק המיידי ששולם ב-12.7.2020. – ההשלמה של הפעימה השניה עד 7,500 ₪.

** המענק יחשב כהכנסה לעניין מס הכנסה, אך לא יחויב בביטוח לאומי ולא יחויב במע"מ.

דוגמאות לחישוב סכום המענק:

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 8,000 ₪

אופן החישוב: 

 • כופלים את ההכנסה של 8,000 ₪ ב-2 
 • את התוצאה, 16,000 ₪, כופלים ב-70%
 • סכום המענק הוא 11,200 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 16,000 ₪

אופן החישוב: 

 • כופלים את ההכנסה של 16,000 ₪ ב-2 
 • את התוצאה, 32,000 ₪, כופלים ב-70%
 • התוצאה, 22,400 ₪, גבוהה מתקרת המענק 
 • סכום המענק הוא 15,000 ₪

במקרה בו לעצמאי יש הכנסה חודשית ממוצעת של 50,000 ₪

אופן החישוב: 

 • מפחיתים מההכנסה של 50,000 ₪ את ה-40,000 ₪
 • את ההפרש, 10,000 ₪ כופלים ב-62.94%
 • את התוצאה, 6,294 ₪ מפחיתים מתקרת המענק שהיא 15,000 ₪
 • סכום המענק הוא 8,706 ₪ 

מי זכאי למענק:

כדי לקבל את המענק העצמאי נדרש לעמוד בכל התנאים הבאים:

 • עצמאי – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שעסק בעסק או משלח יד לכל הפחות החל מה-1.1.2020 ועד ששה חודשים לפני התקופה שבגינה ניתן המענק
  או
  שכיר בעל שליטה – יחיד תושב ישראל שמלאו לו 20 שנים או יותר בשנת 2019, שהיה בעל שליטה (לפי ההגדרה בפקודת מס הכנסה) והחזיק במניות החברה לפחות החל מה-1.1.2020 ועד מועד הגשת הבקשה ושולמה לו הכנסת עבודה ע"י החברה שהוא בעל שליטה בה בכל אחד מששת החודשים שלפני התקופה שבגינה ניתן המענק.
 • הכנסתו השנתית (הכנסה מכל המקורות לפי פקודת מס הכנסה בתוספת הכנסה פטורה ולפני קיזוז הפסד עסקי, אך לא כולל רווחי ההון שלו ושבח המקרקעין שלו) אינה עולה על 651,600 ₪
 • ההכנסה החייבת כוללת גם הכנסה שלא מיגיעה אישית (למעט הכנסה המנויה בפסקאות (1) עד (7) להגדרה "הכנסה מיגיעה אישית" בפקודת מס הכנסה). לדוגמא, הכנסה משכר דירה
 • ההכנסה החייבת של שכיר בעל שליטה כולל את חלקו היחסי בקבלת זכויות לרווחים בחברה
 • הכנסה חודשית ממוצעת גבוהה מ-714 ₪
  • עבור ארבע הפעימות הראשונות (המענקים של שנת 2020): ההכנסה השנתית החייבת תחושב לפי שנת 2019 או שנת 2018, בהתאם לשנה שעבורה העצמאי יקבל את המענק הגבוה יותר. 
  • עבור שלוש הפעימות הנוספות (המענקים של שנת 2021): ההכנסה השנתית החייבת תחושב לפי שנת 2019.
 • מחזור העסקאות בחודשי המענק ירד בסכום אשר עולה על 40% לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת 2018 ולשנת 2019 (עבור המענקים של שנת 2021), וכן דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים
 • אין הפרות שונות בתחום ניהול פנקסי חשבונות

עבור עצמאי חדש (עצמאי או שכיר בעל שליטה שהחל להפעיל את העסק בשנת 2019):

 • הכנסתו החייבת תיבחן לפי שנת המס 2019 
 • לעניין התנאי לירידה במחזור העסקאות: ככל שהעסק החל את פעילותו לאחר יום 1.3.19, ייבחן מחזור העסקאות בחודשים הרלוונטיים ביחס לממוצע החודשי של מחזור העסקאות מיום תחילת פעילותו ועד ליום 29.2.20 כפול 2
 • הוגש דוח שנתי למס הכנסה לשנת המס 2019 (ככול שהיה חייב בהגשת דוח) וכן, דיווחי מע"מ בהתאם למועדים הנדרשים

הגשת הבקשות למענק תיעשה דרך אתר רשות המסים החל מהמחצית השנייה של חודש אוגוסט 2020.

מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות – עד יוני 2021

מענק דו-חודשי שישולם ב-7 פעימות, החל ממאי 2020 ועד ליוני 2021, לעסקים שהיקף פעילותם ירד ב-40% לפחות בחודשיים הרלוונטיים, לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, על מנת שיסייע להם בתשלום ההוצאות הקבועות.

מי זכאי למענק:

 • עסק עם מחזור עסקאות שנתי של בין 18 אלף ₪ ל-400 מיליון ₪ בשנת 2019, כולל עמותות שמוגדרות "מוסד ציבורי זכאי".
  • עבור עסקים חדשים (שנפתחו בינואר-פברואר 2020): יצטרכו להצהיר כי מחזור המכירות שלהם נפגע בקבות נגיף הקורונה
  • עבור עסקים עם מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪: מחזור המכירות של העסק ירד במעל 40% בחודשים הרלוונטיים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
  • עבור עסקים עם מחזור שנתי של בין 100 מיליון ₪ ל-200 מיליון ₪: מחזור המכירות של העסק ירד במעל 60% בחודשים הרלוונטיים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
  • עבור עסקים עם מחזור שנתי של בין 200 מיליון ₪ ל-400 מיליון ₪: מחזור המכירות של העסק ירד במעל 80% בחודשים הרלוונטיים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019
 • עסק שנפתח לפני ה-1.3.2020
 • עסק שלא דיווח על סגירה לפני תקופת הזכאות

סכום המענק (עבור חודשיים):

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 18 אלף ₪ ועד 300 אלף ₪:

סך- 18,000 עד 100,000 ₪  יקבל 3,000 ₪.

סל של 100,000 עד 200,000 ₪ יקבל 4,000 ₪

סך של 200,000 – 300,000 ₪  יקבל  6,000 ₪.

עסקים שנפתחו בינואר-פברואר 2020

 • עוסק מורשה – 4,000 ₪.
 • עוסק פטור – 3,000 ₪.

הגשת בקשות לעסקים חדשים ועסקים עם מחזור שנתי של עד 300 אלף ₪, החל מה-20.7.2020 באתר רשות המיסים.

עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 400 מיליון ₪

סכום המענק ייקבע על פי הנוסחה הבאה (ועד סכום של 500 אלף ₪):

(מחזור מצטבר חודשים רלוונטיים 2019) X (מקדם ירידה במחזור) X (מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות)

מקדם ירידה במחזורנקבע לפי שיעור הירידה במחזור בחודשים בשנת 2020 לעומת החודשים המקבילים בשנת 2019, באופן הבא:

 • ירידה של 40% עד 60% – 0.2
 • ירידה של 60% עד 80% – 0.35
 • ירידה של מעל 80% – 0.5

מקדם השתתפות בהוצאות הקבועות ייקבע באופן הבא:

 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 300 אלף ₪ ועד 1.5 מיליון ₪ – 0.3
 • עבור עסקים עם מחזור שנתי של מעל 1.5 מיליון ₪ ועד 20 מיליון ₪ – לפי הנוסחה הבאה (ולא יותר מ-0.3): אחד פחות מקדם הוצאות קבועות

כאשר מקדם הוצאות קבועות הואחיבור של 90% מהתשומות השוטפות לשנת 2019 והוצאות השכר שנחסכו בתקופת הקורונה, חלקי המחזור השנתי של שנת 2019.

 • תשומות שוטפות: למעט תשומות ציוד
 • הוצאות שכר שנחסכו בתקופת הקורונה: סך סכום ממוצע השכר החודשי של עובד שהוצא לחל"ת או פוטר בשלושת החודשים שקדמו לחודש שבו הוצא לחל"ת או פוטר, מוכפל ב-1.25, מוכפל בחלק היחסי של התקופה שבה לא עבד בחודשים מרץ-אפריל, מוכפל ב-6.
 • מנהל רשות המיסים יכול לקבוע מקדם השתתפות בהוצאות קבועות אחר לעסק אם שוכנע כי מקדם ההשתתפות בהוצאות הקבועות לא משקף את ההוצאות הקבועות של העסק (ולא יותר מ-0.3)

פרטים נוספים באתר רשות המיסים>> 

הטבות נוספות במסגרת התכנית:

 • פטור ממס על משיכת כספים מקרן השתלמות למי שהכנסתו נפגעה בעקבות נגיף הקורונה – משיכה בפטור ממס לקרנות השתלמות לא נזילות (6 שנים ופחות), עד ל-7,500 שקל בחודש. ההוראה בתוקף החל מה-10.8.2020 ועד ה-21.2.2021.
 • הגדלת הלוואות מסובסדות בערבות מדינה ובתנאים משופרים – הרחבת הלוואות מסובסדות בערבות המדינה לעסקים קטנים, בינוניים וגדולים בכ-28 מיליארד ₪ והעמדת הקרן על סך של 50 מיליארד ₪ (בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת). הגדלת היקף ההלוואות לעד 24% ממחזור העסק, הכנסת שחקנים נוספים ואפשרות ללקיחת הלוואה משני גופים שונים וטיפול בחסמים למיצוי המסגרת. 
 • מענק ארנונה – לעסקים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪ שחוו ירידה של לפחות 60% במחזור המכירות, החזר בעבור הוצאות הארנונה לבית העסק עד לסוף יוני 2021.
 • רישוי עסקים – הארכת תוקף רישיון העסק עד לסוף חודש יוני 2021 (טרם אושר סופית). 
%d בלוגרים אהבו את זה: