פנסיית חובה לעצמאים

פנסיית חובה לעצמאים

פנסיית חובה לעצמאים 

בכדי לצמצם את הפער בשיעור החוסכים בין שכירים ועצמאים מהחל משנת 2017 קיימת חובת הפקדה לחיסכון פנסיוני לעצמאים ( רצוי להתייעץ עם רואה חשבון בנושא )

חובת ההפקדה לפנסיה חלה על עצמאים בין הגילאים 21 ל- 60. כאשר עצמאים שגילם היה 55 ביום כניסת החוק לתוקף פטורים מהפקדות לפנסיה. שיעור ההפקדה לפנסיית חובה לעצמאים יעמוד על 4.45% עד חצי מהשכר הממוצע במשק, ועל 12.55% מהחלק מעל מחצית השכר הממוצע במשק.

לדוגמא עצמאי בעל הכנסה חודשית של 6,000 שקלים. עצמאי זה יהיה חייב בהפקדה לפנסיה בשיעור של:

סכום שיעור הפקדה שכר
210.57 4.45% 4,732
159.13 12.55% 1,268
369.70   6,000

בנוסף, על מנת לעודד את החיסכון לפנסיה, תוגדל הטבת המס של העצמאים לזיכוי בהפקדה לפנסיה בשיעור של 0.5%, בנוסף בניגוד לעבר תינתן הטבת מס נוספת הפקדה לקרן השתלמות. כך עצמאי יוכל להפקיד 4.5% מהכנסתו לקרן השתלמות ולהיות זכאי להטבת מס, ללא תלות בהפקדה של 2.5% הנוספים לקרן השתלמות אשר אינם זכאים להטבת מס.

מי חייב להפקיד לפנסיה כעצמאי?

  • מי שעבר את גיל 21
  • מי שעדיין מתחת לגיל 60
  • חלפו כבר ששה חודשים מהמועד שבו העצמאי נרשם לראשונה כעוסק לפי סעיף 52 לחוק מס ערך מוסף

 

סיוע במצבי אבטלה לחוסכים לפנסיה

במועד הפקדת הכספים יסווגו הכספים ככספי תגמולים, אך שליש מהכספים יסווג לרכיב ייעודי למצבי אבטלה. חלוקת הכספים היא בדומה להבחנה הקיימת אצל השכיר בין הפקדות התגמולים להפקדות הפיצויים.

עצמאי אשר סגר את עסקו, יוכל למשוך את הסכום הצבור למצבי אבטלה בהתאם לכללים הבאים:

  • תקרת הסכום אשר הופקד לרכיב ייעודי למצבי אבטלה
  • מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול 12,230 ₪, ובלבד שבאותם שנים לא קיבל מענק פרישה.
  • מספר שנות עבודתו כעצמאי כפול הכנסתו המובטחת באותן שנים

אם הסכום שנצבר ברכיב הייעודי למצבי אבטלה קטן משלוש פעמים שכר מינימום, יהיה ניתן  להשלים כספים גם מרכיב התגמולים עד לשלוש פעמים שכר מינימום. הסיוע יינתן כקצבה  חודשית, שתיפרס באופן שווה, על פני שלושה חודשים.

חיסכון זה מיועד לסייע לעצמאי להחליק את הכנסתו בתקופות של אבטלה והן לסייע במימון הקמת עסק נוסף לצורך השתלבותו בשוק התעסוקה.

חשוב לזכור ! בדומה למשיכת פיצויים, גם משיכת כספים אלו יקטינו את החיסכון הצפוי לעצמאי בגיל פרישה.

מה יקרה למי שלא יחסוך לפנסיה?

רשות המיסים תעביר פעם בשנה רשימה של עצמאים שלא יפקידו לפנסיה בהתאם לשיעורים שנקבעו בחוק. לעצמאים אלו תשלח התראה כי במידה ולא יפקידו לחיסכון פנסיוני את שיעורי ההפקדה שחלים עליהם יוטל עליהם קנס בגובה 500 שקלים.

חשוב לזכור ! קיימת חובה לחסוך לפנסיה עד השכר הממוצע במשק, עצמאים המרוויחים יותר משכר זה נותרים חשופים וללא כיסוי ביטוחי עבור חלק השכר שלא בוטח בקרן הפנסיה.

הקטנת תשלומי ביטוח לאומי לעצמאים ברמת הכנסה נמוכות

לצד החובה לחסוך לפנסיה יבוצע תיקון עיוות היסטורי בשיעורי דמי הביטוח הלאומי.  כיום, עצמאים ברמות הכנסה נמוכות משלמים יותר בהשוואה לשכירים ברמת הכנסה מקבילה.

כלומר, עצמאים בעלי הכנסה הזהה לשכירים משלמים שיעורי ביטוח לאומי גבוהים יותר מאשר חבריהם השכירים.

שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר שאינו עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יופחתו, מ-6.72% ל-2.87%, ואילו שיעורי דמי הביטוח הלאומי על חלק השכר אשר עולה על 60% מהשכר הממוצע במשק יועלו ב-1.6%.

משמעות צעד זה היא הפחתה פרוגרסיבית של דמי הביטוח הלאומי עבור כ-90% מאוכלוסיית העצמאים, הכוללים את כלל העצמאים אשר הכנסתם היא מתחת לכ-21,000 ₪ בחודש.

הצעת החוק כוללת עבור העצמאים את ההטבות הבאות:

  • הגדלת הטבת המס לחיסכון פנסיוני בחצי אחוז מ- 16% מהכנסה ל- 16.5% מהכנסה.
  • הגדלת התקרה המוכרת לצורך הטבות מס בקרן השתלמות לעצמאים.
  • הקטנת התשלומים לביטוח לאומי לבעלי הכנסות נמוכות.
  • אפשרות למשיכת שליש מכספי החיסכון במקרה של סגירת העסק.

הצעת החוק נותנת מענה חלקי לבעיית החיסכון לפנסיה של ציבור העצמאים בישראל ומתקנת עיוות היסטורי בתשלומי ביטוח לאומי. על העצמאים להבין כי לא די בחובת ההפקדה שקיימת בצו כדי להבטיח חיסכון מספק לפרישה. בנוסף, על העצמאי למצוא פתרון לבעיית הכיסויים הביטוחים ולעונתיות ברצף ההכנסות לאורך השנה.

הצעה לפנסיית חובה לעצמאים בישראל מתקדמת לקראת יישום. עצמאים שלא יחסכו לפנסיה יקנסו, בנוסף קיימת אפשרות למשיכה חלקית של כספי הפנסיה במגרה של סגירת העסק.

אין להסתמך על המאמר ללא קבלת חוות דעת מקצועית

רצוי להיוועץ עם רואה חשבון

 

%d בלוגרים אהבו את זה: