הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים:

הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים:

לקוחות יקרים,

רשות המסים פרסמה הבהרות לעניין רישום ותיעוד מענקי הסיוע לעצמאים ולעסקים:

1. נקבע בהוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ה: בסעיף 18לה(ב), כי מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה לא יחשבו כחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

2. נקבע בהוראות החוק לסיוע כלכלי, בפרק ו: בסעיף 19, כי מענק לפי פרק זה, קרי מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות, לא יחשב לחלק ממחיר עסקאותיו של עוסק לפי סעיף 12 לחוק מס ערך מוסף.

לפיכך, נבקש להבהיר כאמור:

א. תקבול המענק אינו חייב בהוצאת חשבונית מס בהתאם להוראות סעיף 9א להוראות ניהול פנקסים. 

ב. יש להוציא קבלה על שם הלקוח: "רשות המסים" על סכום המענק למעט מי שחלות עליו הוראות סעיף 19א(ד) להוראות ניהול פנקסים (נישום המנהל מערכת חשבונות על-פי שיטת החשבונאות הכפולה, המבוקרת על-ידי רואה חשבון או ברית פיקוח, רשאי שלא לערוך שובר קבלה לגבי תקבול בשל טובין שנמכרו או בשל שירות שניתן, שנתקבל על-ידי העברה ישירה לזכות חשבונו בבנק הכלול במערכת חשבונותיו).
את הקבלה אין צורך לשלוח ללקוח (רשות המיסים). 

ג. התקבול בגין המענק הסוציאלי (מענק סיוע לעצמאי ומענק סיוע לשכיר בעל שליטה) הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה ואינו חייב בביטוח לאומי (סעיף 18לה(א)) כמפורט בסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

ד. התקבול בגין מענק ההוצאות הינו הכנסה חייבת לפי הפקודה וחייב בביטוח לאומי.
אין הוראת חוק מקבילה כמו בסעיף 18לה(א) למענק הסוציאלי המפנה לסעיף 16(א) לחוק מענק עבודה.

ה. אין לכלול את המענק בסכום המחזור לצורך מקדמות על פי סעיף 175(ב) לפקודה שכן, המענק אינו חלק ממחיר העסקאות.

ו. הוצאת התיעוד מתייחסת לכל מי שחייב בתיעוד על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף, ואינה מתייחסת לשכירים.


לפרסום באתר רשות המסים לחצו כאן

לשאלות והבהרות ניתן לפנות למשרדינו

%d בלוגרים אהבו את זה: